Przejdź do stopki

Świadczenie usług geodezyjnych dla Gminy Raciąż w 2020 roku (4 części) - Informacja z otwarcia ofert - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Umieszczony: 18.03.2020, Status przetargu: nowy,

Początek formularza

Ogłoszenie nr 524762-N-2020 z dnia 2020-03-18 r.

Gmina Raciąż: Świadczenie usług geodezyjnych dla Gminy Raciąż w 2020 roku (4 części)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raciąż, krajowy numer identyfikacyjny 13001374300000, ul. ul. Kilińskiego  2 , 09-140  Raciąż, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 23 679 12 80, e-mail wojt@gmina.raciaz.iap.pl, faks 23 679 12 75.
Adres strony internetowej (URL): www.gminaraciaz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.gminaraciaz.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.gmina.raciaz.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
adres: Gmina Raciąż, ul. Kilińskiego 2, 09-140 Raciąż Ważne: W związku z obecną sytuacją epidemiczną zaleca się Wykonawcom śledzenie na bieżąco informacji związanej z przedmiotowym zamówieniem na stronie internetowej Zamawiającego www.gminaraciaz.pl i dostosowanie swoich działań do wskazywanych procedur bezpieczeństwa.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług geodezyjnych dla Gminy Raciąż w 2020 roku (4 części)
Numer referencyjny: RRG.271.2.2020.GB
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Zamawiający nie ogranicza liczby części na które Wykonawca może złożyć swoją ofertę. Ilość części – 4 (cztery)


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług geodezyjnych dla Gminy Raciąż w 2020 roku. Zamówienie podzielono na 4 części: Część I Sporządzenie map do celów projektowych (w tym 9 zadań) Część II Ustalenie geodezyjne granic pasa drogowego (w tym 3 zadania) Część III Podziały działek ewidencyjnych w ramach ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (w tym 9 zadań) Część IV. Podział działek ewidencyjnych zgodnie z decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego (w tym 3 zadania)

II.5) Główny kod CPV: 71300000-1
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71354000-4

71354300-7

71355000-1

71222200-2II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 100 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług geodezyjnych podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, tj. usługi z zakresu sporządzania map do celów projektowych, ustalenia geodezyjnego granic pasa drogowego, podziałów działek ewidencyjnych. Zamówienia, o których mowa powyżej będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2020-06-30


II.9) Informacje dodatkowe: część I poszczególnym zadaniom został przypisany wymagany termin ich wykonania, w tym zadania od 1 do 8 - termin wykonania do dnia 30.06.2020 r., zadanie 9 - termin wykonania do dnia 30.10.2020 r. Część II. termin wykonania do dnia 30.06.2020 r. Część III termin wykonania do dnia 31.05.2020 r. Część IV termin wykonania do dnia 31.05.2020 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: a) co najmniej po 2 usługi (zamówienia) polegające na wykonywaniu usług geodezyjnych w zakresie objętym niniejszym zamówieniem: tj. co najmniej 2 usługi w zakresie sporządzenia map – dla cz. I, co najmniej 2 usługi w zakresie ustalenia granic – dla cz. II, co najmniej 2 usługi w zakresie podziałów nieruchomości – dla cz. III, które stanowiły załącznik do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ramach ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, co najmniej 2 usługi w zakresie podziałów nieruchomości – dla cz. IV) – oddzielnie dla każdej wybranej przez Wykonawcę części zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 1500 zł brutto każda, z których każda była realizowana w ramach jednego zadania. b) dysponuje przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie objętym przedmiotem zamówienia - zał. nr 8 do formularza oferty - wykaz osób) - posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii określone w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, ze zm.). Zamawiający dopuszcza jedną osobę na potwierdzenie spełniania warunku zdolności zawodowej łącznie – dla wybranych przez Wykonawcę części zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; 2) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda od wykonawcy: a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu (w tym również wielkości powierzchni), dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ; Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie są: - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane. - oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej. Jeśli wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia. b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych ( i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Formularz oferty – wg zał. nr 2.1 do 2.4 do SIWZ (oddzielnie dla każdej wybranej przez Wykonawcę części zamówienia, 3) Pełnomocnictwo /oryginał lub kopia poświadczona notarialnie / osoby lub osób podpisujących ofertę – jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów, 4) wzór zobowiązania podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy) – wg zał. nr 9 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena oferty brutto

100,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem §14 umowy. 3. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: a) zachowanie istniejących postanowień umowy będzie niemożliwe wskutek decyzji lub innych rozstrzygnięć organów administracji; b) zmiana będzie konieczna w celu umożliwienia wykonania umowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa; c) nastąpi lub zajdzie potrzeba dokonania zmian w strukturze i organizacji Zamawiającego w trakcie wykonywania umowy; d) zmiany stawki podatku od towarów i usług, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; w takim wypadku wpływ takich zmian na wysokość kosztów wykonania umowy winien być udokumentowany, zaś zmiana Umowy będzie obejmowała zmianę wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do udokumentowanej zmiany takich kosztów.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-27, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Sporządzenie map do celów projektowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sporządzenie map do celów projektowych dla zadań: 1. Droga gminnej Nr 301025W relacji Sikory - Wola Łaszewska oznaczona działką nr ewid. 149 w miejscowości Sikory; 2. Droga gminna Nr 301077W relacji Kaczorowy - Kaczorowy I oznaczona działkami nr ewid. 221 i 232 w miejscowości Kaczorowy; 3. Droga gminna Nr 301052W Chyczewo - Kiełbowo oznaczona działką nr ewid. 106 w miejscowości Kiełbowie; 4. Droga gminna Nr 311057W - Druchowo 1 (działka nr ewid. 3577 w miejscowości Druchowo); 5. Droga gminna Nr 311129W relacji Koziebrody - Młody Niedróż oznaczona działką nr ewid. 1 w miejscowości Młody Niedróż; 6. Droga gminna Nr 311152W - Kraśniewo 1 oznaczona działką nr ewid. 52 w miejscowości Kraśni; 7. Droga gminna Nr 301022W relacji Unieck – Maryśka oznaczona działką nr ewid. 334/2 w miejscowości Unieck - mapa d/c projektowych dla zadania polegającego na sporządzeniu dokumentacji projektowej budowy chodnika w pasie drogowym drogi gminne; 8. Droga gminna Nr 301070W Witkowo - Kiełbowo oznaczona działką nr ewid. 137 w miejscowości Witkowo oraz działką nr ewid. 186/3 w miejscowości Łempin; 9. Droga gminna Nr 301007W relacji Kraszewo Gaczułty – Bielany;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71354000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena oferty brutto

100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Poszczególnym zadaniom w cz. I został przypisany wymagany termin ich wykonania , w tym zadania od 1 do 8 - termin wykonania do dnia 30.06.2020 r.; zadanie 9 - termin wykonania do dnia 30.10.2020 r .

Część nr:

2

Nazwa:

Ustalenie geodezyjne granic pasa drogowego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ustalenie geodezyjne granic pasa drogowego dla niżej wymienionych zadań: 1. Droga gminnej Nr 311110W relacji Kossobudy - Krajkowo Budki oznaczona działką nr ewid. 21 w miejscowości Krajkowo Budki; 2. Droga gminna Nr 311170W – Młody Niedróż 3 oznaczona działką nr ewid. 44 w miejscowości Młody Niedróż; 3. Droga gminna Nr 301074W relacji Szapsk - Złotopole oznaczonej działką nr ewid. 349 w miejscowości Szapsk.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71355000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena oferty brutto

100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Podziały działek ewidencyjnych w ramach ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Podziały działek ewidencyjnych w ramach ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych dla następujących zadań: 1. Rozbudowa drogi gminnej Nr 311154W - Kraśniewo 3 2. Rozbudowa drogi gminnej Nr 311260W - Zdunówek 1 3. Rozbudowa drogi gminnej Nr 311261W - Zdunówek 2 4. Rozbudowa drogi gminnej Nr 301098W relacji Żychowo – Kodłutowo 5. Budowa drogi gminnej relacji Łempinek – Niesiołowo 6. Rozbudowa drogi gminnej Nr 301080W relacji Koziebrody - Młody Niedróż 7. Rozbudowa drogi gminnej Nr 311059W Druchowo 3 (w ramach niniejszego zadania Wykonawca zobowiązany będzie również do aktualizacji mapy do celów projektowych ze względu na podział działki 79 na działki nr ewid. 79/1 i 79/2 według założeń określonych dla części I 8. Rozbudowa drogi gminnej Nr 311172W - Nowe Gralewo 1 9. Rozbudowa drogi gminnej Nr 301034W Krajkowo – Kruszenica
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71354300-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-05-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena oferty brutto

100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

4

Nazwa:

Podział działek ewidencyjnych zgodnie z decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Podział działek ewidencyjnych zgodnie z decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego 1. Podział działki nr ewid. 114 w ramach decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego „Przebudowa drogi gminnej Nr 311039W relacji Ćwiersk – Zaborowo” 2. Podział działek nr ewid. 76 i 77/2 położonych w miejscowości Kiniki w ramach decyzji o lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i wyposażeniu placu zabaw 3. Podział działek nr ewid. 7/2 położonej w miejscowości Żukowo – Wawrzonki w ramach decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie placu w miejscowości Żukowo – Wawrzonki dla potrzeb utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych w Gminie Raciąż
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71355000-1, 71354300-7, 71222200-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-05-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena oferty brutto

100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE: