Przejdź do stopki

Podatek od nieruchomości

Treść

Wymiar: pok. 17, tel. (23) 679 12 80 w. 122

 

Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości?


Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są:

-          właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych,

-          użytkownikami wieczystymi gruntów,

-          posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Nieruchomości Rolnych lub innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych nie stanowiących odrębnych nieruchomości,

-          posiadają bez tytułu prawnego nieruchomości lub ich części, albo obiekty budowlane lub ich części, stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 

Co stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości?


-          dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa.

-          dla gruntów – powierzchnia tych gruntów

-          dla budowli – maksymalnie 2% ich wartości ustalonej na dzień 1 stycznia roku podatkowego stanowiącej podstawę obliczania amortyzacji, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

 

Wybrane definicje z ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych:

budynek - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

budowla - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

powierzchnia użytkowa budynku - powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe

 

Obowiązki podatnika i formularze


Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku:

1. Osoby fizyczne obowiązane są składać organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu wg ustalonego wzoru, którego częściami składowymi są::

IN-1 - informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

ZN-1/A – dane o nieruchomościach

W przypadku, gdy nieruchomość podlega ustawowemu zwolnieniu osoby fizyczne obowiązane są składać organowi podatkowemu wraz z informacją o nieruchomościach i obiektach budowlanych

ZN-1/B - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

 

Uwaga!!!

Formularze należy drukować obustronnie

w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego, a także informować ten organ o zaistnieniu zmian w terminie 14 dni od ich powstania. Obowiązek ten dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwał rady gminy.

Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek, np. sprzedaż nieruchomości. Wysokość podatku od nieruchomości dla osób fizycznych ustala Wójt Gminy w drodze decyzji.

 

2. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej są obowiązane składać, w terminie do 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, którego częściami składowymi są:

DN-1 – deklaracja na podatek od nieruchomości

ZN-1/A – dane o nieruchomościach

W przypadku, gdy nieruchomość podlega ustawowemu zwolnieniu osoby prawne obowiązane są składać organowi podatkowemu wraz z deklaracją o nieruchomościach i obiektach budowlanych

ZN-1/B - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

 

Uwaga!!!

Formularze należy drukować obustronnie

a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku odpowiednio skorygować deklaracje (w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia).

Terminy płatności:


1. Osoby fizyczne obowiązują cztery terminy płatności, które przypadają na dzień:

-          15 marca,

-          15 maja,

-          15 września

-          15 listopada roku podatkowego.

 

2. Osoby prawne - obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacać bez wezwania na rachunek budżetu właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 każdego miesiąca.

 

Gdzie mogę zapłacić podatek?


1. Osoby fizyczne - podatek od nieruchomości najlepiej wpłacić do sołtysa - w ten sposób bez zbędnej zwłoki i formalności wpłata zostanie zaksięgowana na twoim koncie.

Można też dokonać wpłaty w kasie Urzędu Gminy Raciąż

lub na rachunek bankowy:

Urząd Gminy w Raciążu

BS Raciąż

nr 67 8233 0004 0000 1717 2004 0006.

 

2. Osoby prawne.

Na rachunek bankowy:

Urząd Gminy w Raciążu

BS Raciąż

nr 67 8233 0004 0000 1717 2004 0006.

 

Uwaga !

Uiszczając podatek za pośrednictwem banku pamiętaj, aby dokładnie wypełnić przelew. Zaznacz dokładnie ”podatek od nieruchomości” oraz oznacz okres (ratę), na który ma zostać zaksięgowana wpłata, starannie opisz dane podatnika.