Przejdź do stopki

Podatek rolny

Treść

Wymiar: pok. 17, tel. (23) 679 12 80 w. 122


Kto jest podatnikiem?


Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, będące:

-          właścicielami albo samoistnymi posiadaczami gruntów,

-          użytkownikami wieczystymi gruntów,

-          posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – jeżeli posiadanie:

a)       wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego,

b)       jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych i Lasów Państwowych,

-          dzierżawcami gruntów, jeżeli zostały wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych,

-          spółdzielniami produkcyjnymi, jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały wniesione do spółdzielni produkcyjnej jako wkład gruntowy.

 

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.


Jak liczymy podatek?     


Liczbę hektarów przeliczeniowych ustala się na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenia do okręgu podatkowego (Gmina Raciąż jest w II okręgu podatkowym) zgodnie z poniższym wzorem:

1. Dla gospodarstw rolnych 1 ha fizyczny x przelicznik odpowiedni dla danej klasy użytków rolnych i dla danego okręgu. Tak ustalony hektar przeliczeniowy mnożymy przez równowartość pieniężną 2,5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy.

2. Dla pozostałych użytków rolnych 1 ha fizyczny x równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy.

WAŻNE !!!

Rada Gminy obniżyła średnią cenę skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok z kwoty 58,55 zł za 1 dt do kwoty 54 zł za 1dt.

 

Obowiązki podatnika i formularze


1. Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o gruntach, sporządzoną na formularzach wg ustalonego wzoru, której częściami składowymi są:

IR-1 - informacja w sprawie podatku rolnego

ZR-1/A - dane o nieruchomościach rolnych

oraz w przypadku gdy grunt podlega ustawowemu zwolnieniu :

ZR-1/B - dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

 

Uwaga!!!

Formularze należy drukować obustronnie

w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub zaistnienia zmian stanu faktycznego.

 

2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, są zobowiązane:

składać, w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, której częściami są:

DR-1 - deklaracja na podatek rolny

ZR-1/A - dane o nieruchomościach rolnych

oraz w przypadku gdy grunt podlega ustawowemu zwolnieniu:

ZR-1/B - dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

 

Uwaga!!!

Formularze należy drukować obustronnie

a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zmiany stanu faktycznego, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian

 

UWAGA:

Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy lub uchwał rady gminy.

 

Terminy płatności


Obowiązują cztery terminy płatności, które przypadają na dzień:

-          15 marca,

-          15 maja,

-          15 września

-          15 listopada roku podatkowego.

 

Gdzie mogę zapłacić podatek


1. Osoby fizyczne - podatek rolny najlepiej wpłacić do sołtysa - w ten sposób bez zbędnej zwłoki i formalności wpłata zostanie zaksięgowana na twoim koncie.

Można też dokonać wpłaty w kasie Urzędu Gminy Raciąż

lub na rachunek bankowy:

Urząd Gminy w Raciążu

BS Raciąż

nr 67 8233 0004 0000 1717 2004 0006.

 

2. Osoby prawne.

Na rachunek bankowy:

Urząd Gminy w Raciążu

BS Raciąż

nr 67 8233 0004 0000 1717 2004 0006.

 

Uwaga !

Uiszczając podatek za pośrednictwem banku pamiętaj, aby dokładnie wypełnić przelew. Zaznacz dokładnie ”podatek rolny” oraz oznacz okres (ratę), na który ma zostać zaksięgowana wpłata, starannie opisz dane podatnika.