Przejdź do stopki

PSZOK

Treść

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

w KOZIEBRODACH

Podmiotem prowadzącym PSZOK, obsługujący teren gminy Raciąż, jest Gmina Raciąż z siedzibą w Urzędzie Gminy przy ul. Kilińskiego 2 w Raciążu.

PSZOK przyjmuje odpady komunalne wytworzone na terenie gminy Raciąż, pochodzące z nieruchomości zamieszkałych. Odpady dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przyjmowane są w zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby dostarczającej odpady.

PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne zgromadzone i dostarczone w sposób selektywny przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z podziałem na:

a) papier i tektura;

b) metal;

c) tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe;

d) szkło;

e) przeterminowane leki;

f) zużyte baterie i akumulatory;

g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

h) meble i inne odpady wielkogabarytowe, np. dywany;

i) zużyte opony;

j) odpady budowlane i rozbiórkowe;

k) chemikalia i opakowania po nich (w nieprzepuszczalnych opakowaniach);

l) odpady zielone.

 

PSZOK przyjmuje zużyte opony, pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych, pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, np. opony od samochodów osobowych, motorowerów, motocykli, rowerów, wózków itp. Opony nie mogą pochodzić z działalności gospodarczej lub rolniczej.

PSZOK przyjmuje odpady remontowo-budowlane, pochodzące wyłącznie z remontów i budów prowadzonych we własnym zakresie, niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót, np. gruz ceglany i betonowy, odpady z materiałów ceramicznych, usunięte tynki, tapety itp. Odpady budowlane i rozbiórkowe, należy dostarczyć do PSZOK w workach gwarantujących ich bezpieczny transport i rozładunek. Zezwala się dostarczać do PSZOK odpady wielkogabarytowe pochodzenia remontowego luzem. Odpady remontowo-budowlane nie zostaną przyjęte przez PSZOK od wykonawców robót budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.).

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe mogą być dostarczone do PSZOK luzem. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być kompletny zaś odpady wielkogabarytowe (np. wersalki, szafy, fotele itp.) muszą być opróżnione z zawartości oraz nie mogą zawierać innych odpadów.

Zebrane na terenie PSZOK odpady komunalne będą przekazywane do zagospodarowanie podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przekazanie odpadów do PSZOK  jest możliwe po wcześniejszym skontaktowaniu się  z Urzędem Gminy w Raciążu w celu ustalenia terminu przyjęcia odpadów przez PSZOK.

Wszelkie informacje dotyczące PSZOK można uzyskać pod numerem telefonu Urzędu Gminy w Raciążu: (23) 679-12-80, bądź osobiście w siedzibie urzędu, w pokoju nr 4.

OBOWIĄZUJE ZAKAZ PRZYWOŻENIA DO PSZOK ODPADÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W STOSUNKU DO KTÓRYCH STOSUJE SIĘ ODRĘBNE PRZEPISY W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI.