Przejdź do stopki

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Treść

Informacja

Na mocy Uchwały nr XI.89.2019 Rady Gminy Raciąż z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Raciąż  - nowe Studium dla gminy Raciąż – w trakcie opracowania.

 

Uchwała nr XVI/116/2008

Rady Gminy Raciąż

z dnia 25 kwietnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Raciąż”

pow. płoński woj. mazowieckie

 

             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591, z 2001 r. nr23 poz.220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806, z 2003 r. nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568, z 2004 r. nr 102 poz. 1155, nr 116 poz. 1203, z 2005r nr 172 poz. 1441, nr 175 poz.1457, z 2006r nr 17 poz. 128),    art. 9 i 27  Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568, z 2004 r. nr 6 poz. 41, nr 92 poz. 880, nr 141 poz. 1492, z 2005 r.  nr 113 poz. 954, nr 130 poz. 1087),  oraz Uchwały  Rady Gminy Raciąż  nr VIII/55/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, Rada Gminy Raciąż  uchwala co następuje:

 

§ 1. Uchwala się  zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Raciąż” uchwalonego uchwałą nr XXVII/1/2002 Rady Gminy Raciąż z dnia 15 lutego 2002 r.,  zwaną w dalszej części Uchwały „zmianą Studium”.

1.      Zmiana Studium odnosi się do części II Studium – Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy”  -  która była przedmiotem uchwalenia  (tekst i część graficzna). 

2.      Opracowanie zawiera ustalenia dotyczące zmiany zagospodarowania fragmentu obszaru gminy w granicach wynikających z Uchwały R.G.  nr VIII/55/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. o przystąpieniu do Zmiany Studium   oraz zmiany wynikające z aktów prawnych   które weszły w życie po uchwaleniu Studium.  

3.      Opracowanie przedmiotowe sporządzono w nawiązaniu do części I Studium  - „Uwarunkowania i diagnoza stanu zagospodarowania przestrzennego gminy” które nie uległo zmianie ( i nie było przedmiotem uchwalania).

§ 2. Załącznikiem do niniejszej Uchwały są:

1.   tekst  Zmiany Studium „Część II Studium – Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy”,

2.   rysunek Zmiany Studium w skali 1:20 000  (załącznik nr 2 ),

3.  wykaz nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu Zmiany Studium  (załącznik  nr 3).

§ 3.  Z tytułu niniejszej Uchwały Wójt Gminy Raciąż zobowiązany jest do:

  1. przechowywania oryginału Zmiany Studium,
  2. udostępniania Zmiany Studium do wglądu oraz udzielania informacji zainteresowanym osobom i jednostkom organizacyjnym.

 

§ 4.  Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy  Raciąż.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

                     (-) Jarosław Jaworski

 

Załącznik Nr 1 - Część II Studium – Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy

 

Załącznik Nr 2 - Zmiany Studium w skali 1:20 000