Przejdź do stopki

Dane statystyczne

Treść

 
ŚRODOWISKO
Stan w dniu 31 grudnia
2010
2012
Powierzchnia ogólna w ha
24289
24289
Powierzchnia ogólna w km2
244
Powierzchnia gruntów komunalnych w ha
445,9
454,5
Powierzchnia lasów i gruntów leśnych w ha
3191,8
3684,0 
GOSPODARKA KOMUNALNA
Projektowana przepustowość komunalnych oczyszczalni ścieków w m3/dobę
225
225
Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ogółu ludności
8,1
10,8 
Sieć rozdzielcza w km:
wodociągowa
282,7
282,7 
kanalizacyjna
19,7
40,4 
Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych:
wodociągowe
1768
1805
kanalizacyjne
192
330
  LUDNOŚĆ
Ogółem
8855
8692
Kobiet
4316
4244
Mężczyzn
4539
4448
Urodzenia
95
80
Zgony
107
116
Przyrost naturalny
-12
-36
  RYNEK PRACY
Pracujący
w tym kobiety
375
259
345
206
Bezrobotni zarejestrowani
w tym kobiety
614
293
658
310
Pracujący na 1000 ludności
 42,3
39,7
Bezrobotni zarejestrowani na 1000 ludności w wieku produkcyjnym
113,5
122,1 
 MIESZKANIA
Ogółem
 2343
2361 
Mieszkania oddane do użytkowania
5
14
EDUKACJA
Dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych
193
120 
Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży (bez szkół specjalnych):
uczniowie
481
449 
komputery z dostępem do internetu
51
51
uczniowie na 1 komputer z dostępem do Internetu przeznaczony do użytku uczniów
9
Gimnazja dla dzieci i młodzieży (bez szkół specjalnych):
uczniowie
309
270 
komputery z dostępem do internetu
67
67 
uczniowie na 1 komputer z dostepem do internetu przeznacozny do użytku uczniów
4,6
         
Dane sporządzone na podstawie publikacji „Statystyka gmin i powiatów województwa mazowieckiego 2010 i 2012” wydanej przez Urząd Statystyczny w Warszawie