Przejdź do stopki

Deklaracja dostępności

Treść

Urząd Gminy w Raciążu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://gminaraciaz.pl/ oraz BIP Urzędu Gminy w Raciążu.

Data publikacji strony internetowej: 2014-09-03. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-06-04.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ponieważ nie posiada następujących możliwości:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
  • brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
  • brak jest możliwości powiększania czcionki,
  • brak jest możliwości podświetlania linków,
  • brak jest możliwości ustawienia wysokiego kontrastu.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Informacja o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników urzędu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  Marcin Buras, sekretariat@gminaraciaz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (23) 679 12 80. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

1. Budynek: Urząd Gminy w Raciążu,  ul. Kilińskiego 2

Do budynku prowadzi 1 wejście od ulicy Kilińskiego.

Do wejścia prowadzą: schody oraz pochylnia dla wózków inwalidzkich.

Sekretariat znajduje się na I piętrze – pokój nr 14.

W przypadku gdy Klient niepełnosprawny chce dostać się do Urzędu Gminy w Raciążu, powinien nacisnąć sygnał dźwiękowy zamontowany przy drzwiach. W sytuacji kiedy osoba niepełnosprawna nie może nacisnąć przycisku może skontaktować się z pracownikiem ds. obsługi sekretariatu Urzędu Gminy w Raciążu, telefonicznie pod numerem – (23) 679 12 80 lub mailowo – sekretariat@gminaraciaz.pl w celu uzyskania pomocy.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) dała osobom niesłyszącym i doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług w Urzędzie Gminy w Raciążu, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie, w terminie co najmniej na 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

e-mail na adres: sekretariat@gminaraciaz.pl,

faksem na nr: (23) 679 12 75,

telefonicznie na nr: (23) 679 12 80,

drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Raciążu, ul. Kilińskiego 2, 09-140 Raciąż.

Koordynatorem do spraw dostępności w Urzędzie Gminy w Raciążu jest Anna Dumińska - Kierska  tel.(23) 679 12 80