Przejdź do stopki

Podatek leśny

Treść

Wymiar: pok. 17, tel. (23) 679 12 80 w. 122

 

Kto jest podatnikiem?


Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które są:

-          właścicielami lasów,

-          posiadaczami samoistnymi lasów,

-          użytkownikami wieczystymi lasów,

-          posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 

Co stanowi podstawę opodatkowania?


Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. wyniosła 196,84 za 1 m3 i obowiązuje w roku 2021.

 

Obowiązki podatnika i formularze


1. Osoby fizyczne są obowiązane złożyć informację o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, którego częściami składowymi są:

IL-1 - informacja o lasach

ZL-1/A - dane o nieruchomościach leśnych

oraz w przypadku gdy las podlega ustawowemu zwolnieniu

ZL-1/B - dane o zwolnieniach w podatku leśnym

 

Uwaga!!!

Formularze należy drukować obustronnie

organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub o zaistnieniu zmian stanu faktycznego.

 

2. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane składać deklarację na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, której częściami składowymi są :

DL-1 - deklaracja na podatek leśny

ZL-1/A - dane o nieruchomościach leśnych

oraz w przypadku gdy las podlega ustawowemu zwolnieniu

ZL-1/B - dane o zwolnieniach w podatku leśnym

 

Uwaga!!!

Formularze należy drukować obustronnie

w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu -w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. W przypadku zaistnienia zmian stanu faktycznego należy skorygować deklaracje na podatek leśny w terminie 14 dni od ich zaistnienia.

 

UWAGA:

Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawowych.

 

Terminy płatności


1. Osoby fizyczne obowiązują cztery terminy płatności, które przypadają na dzień:

-          15 marca,

-          15 maja,

-          15 września

-          15 listopada roku podatkowego.

2. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek za poszczególne miesiące:

-          do dnia 15 każdego miesiąca.

 

Gdzie mogę zapłacić podatek?


1. Osoby fizyczne - podatek leśny najlepiej wpłacić do sołtysa - w ten sposób bez zbędnej zwłoki i formalności wpłata zostanie zaksięgowana na twoim koncie.

Można też dokonać wpłaty w kasie Urzędu Gminy Raciąż

lub na rachunek bankowy:

Urząd Gminy w Raciążu

BS Raciąż

nr 67 8233 0004 0000 1717 2004 0006.

 

2. Osoby prawne.

Na rachunek bankowy:

Urząd Gminy w Raciążu

BS Raciąż

nr 67 8233 0004 0000 1717 2004 0006.

 

Uwaga !

Uiszczając podatek za pośrednictwem banku pamiętaj, aby dokładnie wypełnić przelew. Zaznacz dokładnie ”podatek leśny” oraz oznacz okres (ratę), na który ma zostać zaksięgowana wpłata, starannie opisz dane podatnika.