Przejdź do stopki

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raciąż

Treść

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE

GMINY RACIĄŻ

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
 

 

§ 1

Regulamin, zgodnie z wymaganiami ustawy, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raciąż dotyczące: 

 

1) wymagań w zakresie: 

a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, obejmującego co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady,

b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych, prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych: wymienionych w lit. a, odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów tekstyliów i odzieży,

c) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, 

d) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi; 

 

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu: 

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach, 

b) liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków,

2a) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;

 

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

 

4) innych wymagań wynikających z obowiązującego wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla Mazowsza;

 

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

 

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

 

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 

 

§ 2

Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w obowiązujących ustawach: 

1) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.; 

2) o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.; 

3) o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015 r.; 

4) o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 10 grudnia 2020 r.; 

5) o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

oraz jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10.05.2021 r.              w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

 

Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

 

§ 3

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do utrzymania czystości i porządku poprzez: 

 1. wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów,
 2. zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych:
 1. papieru i tektury,
 2. szkła z podziałem na szkło kolorowe i bezbarwne,
 3. tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych,
 4. metalu,
 5. bioodpadów,
 6. odpadów wielkogabarytowych,
 7. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 8. zużytych opon (tylko od pojazdów osobowych),
 9. zużytych baterii i akumulatorów,
 10. odpadów budowlano-remontowych,
 11. przeterminowanych leków,
 12. chemikaliów,
 13. odpadów niebezpiecznych,
 14. odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 15. odpadów tekstyliów i odzieży,

2. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne zobowiązany jest odbierać odpady określone w ust. 1 pkt 2 lit. a-e z nieruchomości zamieszkałych, w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie. Odpady te należy odbierać z częstotliwością określoną w rozdziale 4. 

3. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne zobowiązany jest odbierać odpady określone w ust. 1 pkt 2 lit. f-h z nieruchomości zamieszkałych. Odpady te należy odbierać z częstotliwością określoną w rozdziale 4. 

4. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne zobowiązany jest odebrać odpady określone w ust. 1 pkt 2 lit. f-o  w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie po ich dostarczeniu przez właścicieli nieruchomości do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Odpady te należy odbierać z częstotliwością określoną w rozdziale 4. 

5. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do dostarczenia (na własny koszt) odpadów określonych w ust. 1 pkt 2 lit. f-o (w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie) do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanym  w miejscowości Koziebrody.

6. Frakcja odpadów określonych w ust. 1 pkt 2 lit. j powinna być gromadzona w czarnych workach; jeżeli ilość tych odpadów jest zbyt duża to właściciel nieruchomości ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić (na swój koszt) kontener u przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.

7. Przeterminowane leki wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych można przekazywać również do specjalnie do tego przeznaczonych pojemników, wystawionych w aptekach, natomiast zużyte baterie do specjalistycznych pojemników usytuowanych  w placówkach oświatowych.   

8. Zabrania się wrzucania do koszy ulicznych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, rodzinnych ogrodów działkowych oraz będących wynikiem prowadzenia działalności handlowej, produkcyjnej bądź usługowej.

 

§ 4

1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służącej do użytku publicznego, tj. z chodników położonych wzdłuż należącej do niego nieruchomości w sposób obejmujący: 

1) uprzątnięcie mechaniczne lub ręczne; 

2) usunięcie lodu za pomocą środków chemicznych prawnie dopuszczonych do tego celu. 

 

2. Uprzątnięcie śniegu lub lodu z części nieruchomości, o której mowa w ust 1, powinno nastąpić co najmniej w ⅔ jej szerokości, z zastrzeżeniem ust. 3. 

 

3. Jeżeli przy chodniku wyznaczone jest przejście dla pieszych, na wysokości tego przejścia chodnik należy oczyszczać na całej szerokości. 

 

4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek uprzątnąć zanieczyszczenia wskazane w ust. 1 w sposób niezanieczyszczający jezdni a w przypadku usuwania śniegu lub lodu z użyciem środków określonych w ust. 1 pkt 2, w sposób uniemożliwiający przedostanie się tych środków do układu korzeniowego roślin. 

 

§ 5

1. Mycie pojazdów mechanicznych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na własnej posesji przy użyciu czystej wody niezawierającej żadnych substancji chemicznych. 

2. Mycie pojazdów na własnej posesji może być dokonywane wyłącznie w części obejmującej nadwozie pojazdu. 

3. Naprawa pojazdów mechanicznych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie w zakresie obejmującym drobne naprawy własnych samochodów oraz pod warunkiem: 

1) niepowodowania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym emisji hałasu i spalin; 

2) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych, umożliwiających ich zagospodarowanie zgodnie z przepisami ustawy o odpadach; 

3) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska. 

 

 

 

Rozdział 3
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania pojemników / worków i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

 

§ 6

1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych: 

1) pojemniki na odpady komunalne wykonane z tworzywa sztucznego o pojemności minimalnej 120 L, 240 L; 

2) pojemniki na odpady komunalne wykonane z metalu o pojemności 110 litrów; 

3) pojemniki na odpady komunalne o pojemności 1100 litrów; 

4) kontenery o pojemności od 5 do 10m3 tzw. kontenery KP5, KP7, KP10; 

5) worki o minimalnej pojemności 15 litrów wykonane z folii polietylenowych LDPE lub HDPE o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie się worka; 

6) worki o minimalnej pojemności 500 litrów wykonane z tkaniny foliowanej lub niefoliowanej - do zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 

7) pojemniki uliczne o pojemności od 30 do 60 L. 

 

§ 7

Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych i zabudowie zagrodowej - w zależności od ilości osób zamieszkujących w każdym gospodarstwie domowym, jeżeli z takiego pojemnika korzysta: 

1) do 4 osób – o pojemności 120 L; 

2) 5 osób i więcej – o pojemności 240 L. 

 

§ 8

1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych i zabudowie zagrodowej, kolory oraz minimalną pojemność worków przeznaczonych do zbierania selektywnego odpadów na terenie nieruchomości: 

 1. worki o pojemności od 60l - 120l;
 2. worki w następujących kolorach:
  1. szkło kolorowe i opakowania szklane kolorowe – worek zielony;
  2. szkło bezbarwne i opakowania szklane bezbarwne – worek biały;
  3. papier i tektura – worek niebieski;
  4. tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, drobne metale i opakowania z metalu – worek żółty
  5. bioodpady – worek brązowy.

3) worki do selektywnej zbiórki odpadów, oprócz kolorów, powinny być oznaczone opisowo (np. SZKŁO KOLOROWE) i zamknięte w sposób uniemożliwiający wypadanie odpadów na zewnątrz.

4) odpady rozbiórkowe i budowlane, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony oraz odpady problemowe (np. akumulatory, baterie, przeterminowane leki i chemikalia) - odwożenie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

2. Dopuszcza się, aby bioodpady były zbierane i kompostowane w przydomowych kompostownikach przez właścicieli nieruchomości.

 

 

§ 9

1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych dla właścicieli i zarządców nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w budynkach wielolokalowych, w zależności od ilości osób korzystających wspólnie z tego pojemnika: 

1) do 8 osób – o pojemności 240L; 

2) 9 – 15 osób – o pojemności 2 x 240 L; 

3) 16 – 25 osób – o pojemności 3 x 240 L; 

4) 26 – 40 osób – o pojemności 4 x 240 L; 

5) 41 – 60 osób – o pojemności 1100 L; 

6) powyżej 61 osób - kontener o pojemności od 5 do 10m3 tzw. KP5, KP7, KP10. 

2. Dopuszcza się stosowanie innych pojemników do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych niż zostały określone w ust. 1 przy zachowaniu łącznej minimalnej pojemności określonej w tym ustępie. 

 

§ 10

 1. Ustala się minimalną pojemność worków/pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych dla właścicieli i zarządców nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w budynkach wielolokalowych, w zależności od ilości osób: 

1) papieru i tektury – worki/pojemniki koloru niebieskiego: 

a) do 8 osób – o pojemności 2x120L, 

b) 9 – 15 osób – o pojemności 4 x 120 L, 

c) 16 – 25 osób – o pojemności 6 x 120 L, 

d) 26 – 40 osób – o pojemności 8 x 120 L, 

e) powyżej 40 osób – o pojemności 1100L; 

2) tworzyw sztucznych i metalu – worki/pojemniki koloru żółtego:

a) do 8 osób – o pojemności 2x120L, 

b) 9 – 15 osób – o pojemności 4 x 120 L, 

c) 16 – 25 osób – o pojemności 6 x 120 L, 

d) 26 – 40 osób – o pojemności 8 x 120 L, 

e) powyżej 40 osób – o pojemności 1100L; 

3) szkła kolorowego i bezbarwnego  - worki/pojemniki koloru odpowiednio zielonego i białego: 

a) do 8 osób – o pojemności 2x120L, 

b) 9 – 15 osób – o pojemności 4 x 120 L, 

c) 16 – 25 osób – o pojemności 6 x 120 L, 

d) 26 – 40 osób – o pojemności 8 x 120 L, 

e) powyżej 40 osób – o pojemności 1100L;  

4) bioodpadów – worki/pojemniki koloru brązowego: 

a) do 8 osób – o pojemności 80 L, 

b) 9 – 15 osób – o pojemności 120 L, 

c) 16 – 25 osób – o pojemności 240 L, 

d) 26 – 40 osób – o pojemności 240 + 120 L, 

e) powyżej 40 osób – o pojemności 2 x 240 L;

5) odpady rozbiórkowe i budowlane, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony oraz odpady problemowe (np. akumulatory, baterie, leki, chemikalia) - odwożenie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

2. Dopuszcza się, aby bioodpady były zbierane i kompostowane w przydomowych kompostownikach przez właścicieli nieruchomości. 

 

 

§ 11

Ustala się, z zastrzeżeniem § 13, minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli z takiego pojemnika korzystają osoby w liczbie: 

1) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych – pojemnik o pojemności 240 L na każdych 10 pracowników; 

2) dla lokali handlowych – pojemnik 30 L na 10 m2 powierzchni całkowitej - minimum 240 L. 

 

§ 12

Ustala się, z zastrzeżeniem § 13, dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność worków przeznaczonych do selektywnego zbierania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych jeżeli z takiego pojemnika korzystają osoby w liczbie: 

1) papieru i tektury – worki/pojemniki koloru niebieskiego: 

a) do 10 osób – o pojemności 120L, 

b) od 11 osób – o pojemności 2 x 120 L, 

2) tworzyw sztucznych i metalu - worki/pojemniki koloru żółtego:

a) do 10 osób – o pojemności 120L, 

b) od 11 osób – o pojemności 2 x 120 L, 

3) szkła kolorowego i bezbarwnego - worki/pojemniki koloru odpowiednio zielonego i białego: 

a) do 10 osób – o pojemności 120L, 

b) od 11 osób – o pojemności 2 x 120 L,  

4) bioodpady  – worki/pojemniki koloru brązowego: 

a) do 10 osób – o pojemności 120L, 

b) od 11 osób – o pojemności 2 x 120 L,

5) odpady rozbiórkowe i budowlane, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony oraz odpady problemowe (np. akumulatory, baterie, leki, chemikalia) - odwożenie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 

§ 13

1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, prowadzących gastronomiczną lub hotelarską działalność gospodarczą, jeżeli z takiego pojemnika korzystają osoby w liczbie: 

1) dla lokali gastronomicznych – o pojemności 240 L; 

2) dla hoteli, pensjonatów – o pojemności 240 L; 

2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, prowadzących gastronomiczną lub hotelarską działalność gospodarczą, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do selektywnego zbierania na terenie nieruchomości odpadów, jeżeli z takiego pojemnika korzystają osoby w liczbie: 

1) papieru i tektury – worki/pojemniki koloru niebieskiego: 

a) do 10 osób – o pojemności 120L, 

b) od 11 osób – o pojemności 2 x 120 L, 

2) tworzyw sztucznych i metalu - worki/pojemniki koloru żółtego:

a) do 10 osób – o pojemności 120L, 

b) od 11 osób – o pojemności 2 x 120 L, 

3) szkła kolorowego i bezbarwnego - worki/pojemniki koloru odpowiednio zielonego i białego: 

a) do 10 osób – o pojemności 120L, 

b) od 11 osób – o pojemności 2 x 120 L,  

4) bioodpadów  – worki/pojemniki koloru brązowego: 

a) do 10 osób – o pojemności 120L, 

b) od 11 osób – o pojemności 2 x 120 L,

5) odpady rozbiórkowe i budowlane, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony oraz odpady problemowe (np. akumulatory, baterie, leki, chemikalia) - odwożenie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

 

 

§ 14

1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny odpadów komunalnych na terenie nieruchomości dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej, w szczególności obiektów oświatowych - po 2 L na jednego użytkownika tych obiektów. 

2. §12 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej. 

 

§ 15

1. Ustala się minimalną pojemność pojemników, przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny odpadów komunalnych na drogach publicznych, o pojemności 30 L, usytuowanych w sąsiedztwie wiat przystankowych. 

2. Ustala się minimalną pojemność kontenerów do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na cmentarzach o pojemności 1,1 m3

 

 

§ 16

1. W stosunku do właścicieli nieruchomości, dla których nie ustalono w § 7-15 rodzaju minimalnych pojemników, przepisy te stosuje się odpowiednio; 

2. Dla domów letniskowych stosuje się pojemniki i worki jak dla zabudowy indywidualnej i zagrodowej. 

3. Do zbierania większej ilości odpadów komunalnych właściciele nieruchomości mogą stosować pojemniki określone w § 6. 

4. Pojemniki i worki, o których mowa w rozdziale 3, należy umieszczać na terenie nieruchomości, z której zbierane są odpady, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych. Pojemniki i worki muszą być ustawione w miejscu widocznym, na wyrównanej, utwardzonej powierzchni, zabezpieczone przed zbieraniem się wody. 

5. Pojemniki i worki, o których mowa w rozdziale 3, powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym. 

6. Pojemniki i worki, o których mowa w rozdziale 3, powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie porządkowym i technicznym, w szczególności poprzez stałą naprawę ich szczelności. 

7. Miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym.

 

 

 

Rozdział 4
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

 

§ 17

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości. 

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach lub w workach, a następnie przekazanie ich odbierającemu odpady. 

3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki i przekazać worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie przed posesję w sposób umożliwiający ich swobodny odbiór z drogi publicznej. Wystawienie pojemników i worków powinno odbywać się nie wcześniej, niż w dniu odbioru do godz. 700.

4. Właściciele nieruchomości mogą niektóre rodzaje odpadów selektywnie zebranych dostarczyć na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – PSZOK, określonych w §3 ust. 1 pkt 2 lit. f-o. 

5. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne zobowiązani są do zawarcia umów na odbieranie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w Gminie Raciąż oraz udokumentowania na żądanie Wójta Gminy sposobu wywiązywania się z obowiązku wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. 

§ 18

1. Właściciele nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2, obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej 1 raz w miesiącu.

2. Właściciele nieruchomości prowadzący gastronomiczną lub hotelarską działalność gospodarczą lub działalność użyteczności publicznej obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej 1 raz w miesiącu. 

§ 19

1. Właściciele nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 3, obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych wymienionych w §3 ust. 1 pkt 2 lit.                a-e, z częstotliwością odbioru raz na dwa miesiące, w przypadku bioodpadów, z zastrzeżeniem że właściciel nieruchomości nie posiada przydomowego kompostownika na bioodpady.

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości odpadów wymienionych w §3 ust. 1 pkt 2 lit. f-o co najmniej 1 raz w roku.

3. Właściciele nieruchomości prowadzący działalność gastronomiczną, hotelarską lub handlową, działalność gospodarczą lub działalność użyteczności publicznej obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych co najmniej 1 raz w miesiącu, odpadów zielonych niezwłocznie po ich powstaniu, bioodpadów – 1 raz w miesiącu. 

4. Zarządzający terenami przeznaczonymi do użytku publicznego obowiązani są do opróżniania pojemników ulicznych - niezwłocznie po ich zapełnieniu. 

5. Zarządzający cmentarzami zobowiązani są do opróżniania pojemników na odpady - niezwłocznie po ich zapełnieniu. 

 

§ 20

1. Właściciele nieruchomości pozbywają się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości poprzez zastosowanie odpowiednich wielkości zbiorników bezodpływowych, zależnej od ilości osób przebywających na ich terenie i zużywanej ilości wody. Przepustowość przydomowych oczyszczalni ścieków musi być dostosowana do ilości mieszkańców i zużywanej wody w sposób zapewniający uzyskanie stopnia oczyszczania ścieków – określonego w przepisach odrębnych. 

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się zbiorników do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości. 

Rozdział 5
Inne wymagania wynikające z obowiązującego Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza

 

§ 21

1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do: 

a) minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów, 

b) unikania wytwarzania odpadów niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia ludzi, 

c) zabezpieczenia pojemników lub worków do zbierania odpadów o minimalnej pojemności określonej w Regulaminie. 

2. Gmina utworzyła i prowadzi punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w sposób zapewniający dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym może wskazywać miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych. 

 

§ 22

Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są: 

a) rejestrować masę poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odbieranych od poszczególnych właścicieli nieruchomości zbierających te odpady, 

b) przekazywać odbierane odpady, zgodnie z umową, do instalacji spełniających wymogi najlepszych dostępnych technik. 

 

§ 23

1. Odpady zebrane z terenu Gminy Raciąż mają być przekazywane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne do najbliższej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

2. Instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych, do której są przekazywane zebrane z terenu gminy odpady komunalne jest wskazana w umowie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zawartej pomiędzy, wybranym w drodze przetargu zorganizowanego przez gminę, przedsiębiorcą i wójtem. 

 

 

Rozdział 6
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

 

§ 24

1. Zwierzęta domowe winny być utrzymywane na ogrodzonych nieruchomościach, skutecznie zabezpieczonych przed wydostaniem się zwierzęcia na zewnątrz.

2. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków: 

 1. zapewnienia przez właściciela stałego i skutecznego dozoru nad psem,
 2. odpowiedniego oznakowanie psa, umożliwiającego identyfikację właściciela bądź opiekuna,
 3. w przypadku psów agresywnych, konieczności wyprowadzania ich na smyczy i w kagańcu,
 4. uprzątania odchodów i innych zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.

3. Ust. 2 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych, mogących stanowić zagrożenie lub uciążliwość dla ludzi. 

4. Zasady postępowania ze zwierzętami bezdomnymi na terenie gminy Raciąż, reguluje odrębna uchwała Rady Gminy Raciąż w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raciąż.

 

Rozdział 7
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

 

§ 25

1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale. 

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany: 

1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały, 

2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości, 

3) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odory. 

 

Rozdział 8
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

 

§ 26

1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają:

 1. miejsca zbiorowego żywienia,
 2. budynki użyteczności publicznej,
 3. miejsca gromadzenia odpadów komunalnych,
 4. studzienki przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
 5. miejsca hodowli zwierząt gospodarskich,
 6. obiekty i  magazyny wykorzystywane do przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych.

2. Zabieg deratyzacji jest przeprowadzany przez specjalistyczne jednostki posiadające odpowiednie środki do jej wykonania. 

3. Ustala się następujące terminy przeprowadzania deratyzacji na terenie gminy:

1) w terminie wiosennym – od marca do kwietnia,

2) w terminie jesiennym - od października do listopada.

4. Na obszarach, na których nie wyznacza się obowiązkowej deratyzacji, deratyzację należy przeprowadzać każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni.