Przejdź do stopki

Podatek od środków transportowych

Treść

Obsługa podatników: pok. 17, tel. (23) 679 12 80 w. 122

 

Za jakie pojazdy płacimy podatki ?


Opodatkowaniu podlegają:

-          Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony

-          Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony

-          Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton - obowiązek podatkowy nie dotyczy przyczep i naczep związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. (aby skorzystać z tego zwolnienia należy złożyć stosowne oświadczenie w Urzędzie Gminy pok.17)

-          Autobusy

 

Kto jest podatnikiem?


Podatnikami podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na których środek transportowy podlegający opodatkowaniu jest zarejestrowany oraz posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

 

Obowiązki podatnika i formularze


Podatnicy podatku od środków transportowych zobowiązani są, w terminie do 15 lutego, składać właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek od środków transportowych

 

DT-1 - deklaracja na podatek od środków transportowych

DT-1/A - załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych

 

Uwaga!!!


Formularze należy drukować obustronnie

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.

 

Podatek od środków transportowych jest płatny bez wezwania na konto lub w kasie urzędu. Fakt, że organ podatkowy nie informuje o konieczności uiszczenia podatku wynika z samej konstrukcji podatku od środków transportowych. Ustawodawca scedował na podatnika konieczność poinformowania organu podatkowego o powstaniu i wygaśnięciu obowiązku podatkowego, określenia stawki, oraz uiszczenia podatku. Organ podatkowy jedynie weryfikuje dane przedstawione przez podatnika, w toku prowadzonego postępowania podatkowego.

 

Podatek nie uiszczony w terminie płatności podlega egzekucji administracyjnej. Organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe w celu ustalenia zaległości podatkowej. Jeżeli zaległość nie zostanie uregulowana, lub podatnik nie przedstawi dokumentów świadczących o zbyciu środka transportowego, organ podatkowy wydaje decyzje określającą wysokość zobowiązania, która jest podstawą do wystawienia tytułu egzekucyjnego.

 

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono. Podatek ten rozliczany jest proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których pojazd stanowił własność podatnika. Nie ma znaczenia, w którym dniu miesiąca został zbyty pojazd. Za każdym razem zapłacić należy za cały miesiąc.

 

Terminy płatności


Podatek płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie:

-          do dnia 15 lutego – I rata,

-          do dnia 15 września – II rata

każdego roku.

 

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

a) po dniu 1 lutego a przed 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie:

-          w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego – I rata,

-          do dnia 15 września danego roku – II rata,

b)   od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

 

Gdzie mogę zapłacić podatek?


Wpłaty podatku można dokonać w kasie Urzędu Gminy Raciąż

lub na rachunek bankowy:

Urząd Gminy w Raciążu

BS Raciąż

nr 67 8233 0004 0000 1717 2004 0006.

 

Uwaga !

Uiszczając podatek za pośrednictwem banku pamiętaj, aby dokładnie wypełnić przelew. Zaznacz dokładnie ”podatek od środków transportowych” oraz oznacz okres (ratę), na który ma zostać zaksięgowana wpłata, starannie opisz dane podatnika.