Przejdź do stopki

Kontrole zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Kontrole zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Treść

W związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odgórnie nałożony został na Wójta obowiązek prowadzenia kontroli wszystkich nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Zgodnie z art. 6 ust. 5a oraz art. 9u Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt ma obowiązek dokonania kontroli w zakresie posiadanej umów i dowodów uiszczania opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Właściciele nieruchomości (osoby fizyczne, przedsiębiorcy), na których znajduje się zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia, po otrzymaniu wezwania zobowiązani są do okazania w Urzędzie Gminy w Raciążu:

1. zawartej umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków

2. dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat, potwierdzenia). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków.

W związku z powyższym upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Raciąż od lipca 2023 r. rozpoczną kontrole nieruchomości w tym zakresie.

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli.

Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej mają obowiązek zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych oraz regularnego opróżniania zbiorników. Obowiązek taki wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Raciąż.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie wydane przez Wójta Gminy Raciąż. 

Wykaz przedsiębiorców znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Raciążu: https://gminaraciaz.pl/pl/882/0/lista-podmiotow-swiadczacych-uslugi-w-zakresie-oprozniania-zbiornikow-bezodplywowych.html

Ponadto, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2022 r., poz. 2519  ze zm.), kto nie wykonuje ww. obowiązków oraz utrudnia przeprowadzenia kontroli podlega karze grzywny.

Uwaga:

1. Każdy właściciel nieruchomości który pozbywa się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych zobowiązany jest do posiadania umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dowodów uiszczania opłaty za te usługi zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 2519 ze zm.).

2. Zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe musi być szczelny, bez możliwości wydostania się na zewnątrz lub do gruntu jego zawartości.

3. Niedopuszczalne jest odprowadzanie nieczystości ciekłych do gruntu, rowów, zbiorników i cieków wodnych, kanalizacji deszczowych oraz wypompowanie lub wywożenie na pola, łąki czy do lasu.

Liczymy, że narzucone przez Ustawodawcę kontrole przebiegną sprawnie, przy dobrej współpracy z Państwem oraz wykażą jak najmniejsze nieścisłości.

Więcej informacji udzielą pracownicy Referatu Rolnictwa Ochrony Środowiska tel. (23) 679-12-80, pokój nr 4.