Przejdź do stopki

Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

Treść

 

Główny cel projektu to przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu społeczności na terenie obszaru wiejskiego jakim jest Gmina Raciąż, z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności, poprzez dostęp do szerokopasmowego Internetu, zapewnienie niezbędnego sprzętu i oprogramowania oraz odpowiednich warunków jego użytkowania i pomocy technicznej przy instalowaniu sprzętu w domu (150 szt.).

 

Cele szczegółowe:

a)      zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu na terenie Gminy Raciąż dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym,

b)      udostępnienie wyposażenia niezbędnego do korzystania z usług Internetowych oraz udostępnienie usług teleinformatycznych pozwalających na powszechne wykorzystanie rozwiązań z zakresu usług publicznych i innych innowacyjnych zastosowań Internetu,

c)      przeszkolenie beneficjentów ostatecznych w zakresie Informatyki (szkolenia dla 150 beneficjentów ostatecznych lub członków ich rodzin zamieszkujących wspólnie w gospodarstwie domowym).

 

Projekt polega na przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Raciąż poprzez zapewnienie beneficjentom ostatecznym: niezbędnego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, pomocą techniczną przy instalowaniu sprzętu w domu, serwisu w trakcie jego eksploatacji oraz bezpłatnego dostępu do Internetu. W ramach projektu zorganizowane zostanie szkolenie dla odbiorców ostatecznych. Planuje się cykl 10-ciu szkoleń dla beneficjentów ostatecznych (150 osób).

Grupą docelową projektu, która otrzyma sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i dostępem do Internetu będą:

a)      rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym (135 os.),

b)      osoby niepełnosprawne (15 os.),

Grupę docelową, jako zagrożoną wykluczeniem cyfrowym, zidentyfikowano już na etapie planowania projektu i na jej podstawie została precyzyjnie określona liczba beneficjentów ostatecznych. Liczba beneficjentów ostatecznych projektu ustalona została na podstawie informacji uzyskanych z GOPS oraz informacji będących w posiadaniu Gminy Raciąż. Beneficjenci ci zobowiązani będą spełniać 3 warunki:

1)      czynnik ekonomiczny (niskie dochody, zasiłki pobierane z GOPS),

2)      w rodzinie tej jest na utrzymaniu dziecko lub młodzież ucząca się,

3)      mieszkają na obszarze Gminy Raciąż.

Beneficjenci ostateczni podpiszą deklarację uczestnictwa w projekcie. W przypadku rezygnacji któregoś z nich nastąpi ponowna rekrutacja przeprowadzona wspólnie przez Gminę Raciąż i GOPS.