Przejdź do stopki

Wybory Ławników 2011

Treść

 

 INFORMACJA
dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników
 
         Na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Raciąż wybierze ławników na kadencję: 2012 – 2015:
- do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku – 1 osoba;
- do orzekania w Sądzie Rejonowym w Płońsku – 1 osoba.
 
Termin zgłoszeń przez uprawnione podmioty kandydatów na ławników upływa
w dniu 30 czerwca 2011r.
 
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 
 • Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • Jest nieskazitelnego charakteru;
 • Ukończył 30 lat;
 • Nie przekroczył 70 lat;
 • Jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • Jest zdolny ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • Posiada co najmniej wykształcenie średnie
 
Ławnikami nie mogą być:
 
 • Osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze;
 • Osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • Funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • Adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • Radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • Duchowni;
 • Żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • Funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • Radni gminy, powiatu i województwa;
 • Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
 
Kandydatów na ławników mogą zgłosić:
 
 • Prezesi właściwych sądów;
 • Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 • Co najmniej 50 obywateli, mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się w trybie i na warunkach określonych ustawą z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, na karcie zgłoszenia, do której należy dołączyć:
 
 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona lub zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego;
 6. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji;
 7. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata (osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście).
 
 
Zgłoszenia kandydatów na ławników należy składać w Urzędzie Gminy Raciąż, ul. Kilińskiego 2, pokój nr 12, w godzinach pracy Urzędu do dnia 30 czerwca 2011r.
 
 
Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod nr tel: 23 679 12 80
 
Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika można będzie pobrać w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 12 oraz będzie udostępniona na stronie internetowej Urzędu w/m niezwłocznie po opublikowaniu rozporządzenia wykonawczego w przedmiotowym zakresie.
 
 
 
      Przewodniczący Rady Gminy
 
          /-/ Jarosław Jaworski