Przejdź do stopki

Wójt Zbigniew Sadowski z wotum zaufania i absolutorium

Wójt Zbigniew Sadowski z wotum zaufania i absolutorium

Treść

Punktem wyjścia do pierwszej części dyskusji podczas obrad była prezentacja Raportu o stanie Gminy Raciąż za 2023 rok, który przedstawiła Sekretarz Anna Dumińska-Kierska. Został on przygotowany na podstawie danych ze sprawozdań, strategii, raportów oraz informacji otrzymanych od pracowników poszczególnych referatów Urzędu Gminy Raciąż oraz jednostek organizacyjnych Gminy Raciąż. W raporcie znalazło się podsumowanie działalności Wójta, wykonanych zadań w 2023 roku oraz informacje dotyczące realizacji polityk, programów, strategii i uchwał Rady Gminy. Bilans dorobku Gminy Raciąż w roku 2023 jest pozytywny. Gmina w pełni wykorzystała szansę samodzielności w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego z udziałem własnych środków budżetowych i środków zewnętrznych. Wójt Gminy Raciąż w sposób skuteczny i umiejętny pozyskiwał środki zewnętrzne m.in. z programów rządowych jak i programów samorządu Województwa Mazowieckiego, które zostały przeznaczone na wykonanie inwestycji mających na celu poprawę życia mieszkańców gminy. W 2023 roku Wójt jako organ wykonawczy władzy samorządowej realizował zadania publiczne gminy określone ustawami. W szczególności zajmował się:

  • realizacją Uchwały Budżetowej na 2023 rok oraz przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raciąż,
  • zarządzaniem i gospodarowaniem mieniem gminy oraz porządkowaniem jego stanu prawnego,
  • pozyskiwaniem środków zewnętrznych na realizację inwestycji i programów społecznych,
  • nadzorem nad realizacją zadań statutowych i planów finansowych przez jednostki organizacyjne gminy.

Jak wynika z Raportu, w 2023 roku zrealizowano inwestycje na łączną kwotę 12 667 489,95 zł. Po jego omówieniu przyszedł czas na głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania. Wszyscy Radni zagłosowali za przyjęciem uchwały w tej sprawie.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok omówiła Skarbnik Barbara Rumianowska. Poinformowała, że zostało złożone w terminie, a Komisja Rewizyjna oraz Regionalna Izba Obrachunkowa w Ciechanowie zaopiniowały je pozytywnie. Dochody Gminy zostały zrealizowane w kwocie 43 049 416,29 zł, co stanowi 97,19% planu, natomiast wydatki w kwocie 45 603 509,27 zł, czyli 95,39% planu. Oznacza to, że rok 2023 zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 2 554 092,98 zł natomiast narastająca z uwzględnieniem lat poprzednich nadwyżka wynosi 11 201 917,22 zł. Dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosiły 5526,95 zł natomiast wydatki na jednego mieszkańca wynosiły 5854,86 zł. Dla porównania dochody na jednego mieszkańca wynosiły w 2022 roku 6516,58 zł, a wydatki 6085,80 zł. Dochody w 2023 roku w stosunku do 2022 roku zmalały o 18,60%, natomiast wydatki uległy zmniejszeniu o 4,56%.

W dalszej części obrad 15 obecnych na sesji Radnych zagłosowało jednogłośnie za udzieleniem Wójtowi absolutorium, a także za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu.

Zbigniew Sadowski podziękował Radnym za podjęciem takiej decyzji. Podkreślił jednak, że nie jest to tylko jego zasługa, ale pracowników Urzędu Gminy i wszystkich zaangażowanych w rozwój naszego samorządu. Dodał, że Gmina sukcesywnie się rozwija, z roku na rok realizuje więcej inwestycji, zaś budżet „puchnie”, co daje większe możliwości na wielu polach.