Przejdź do stopki

Ogłoszenie Wójta Gminy Raciąż o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku

Ogłoszenie Wójta Gminy Raciąż o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku

Treść

Ogłoszenie Wójta Gminy Raciąż o przeprowadzeniu konsultacji

z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXXV.273.2022 Rady Gminy Raciąż z dnia 30 maja 2022 r. roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r.  poz. 571 ze zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji Wójt Gminy Raciąż ogłasza konsultacje.

Cel i przedmiot konsultacji:

Stworzenie płaszczyzny wymiany poglądów, zapewnienie formy dialogu społecznego oraz wzajemnego informowania się i wyrażania opinii na temat projektu Uchwały Rady Gminy Raciąż w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

Forma i zasięg terytorialny konsultacji:

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.), działające na terenie Gminy Raciąż, w zakresie określonym w ustawie, o której mowa powyżej. Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnego zgłaszania opinii i uwag na załączonym formularzu zgłoszenia opinii (do pobrania również w sekretariacie Urzędu Gminy).

Czas rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce konsultacji:

  • rozpoczęcie konsultacji – 3 listopada 2023 roku
  • zakończenie konsultacji - 17 listopada 2023 roku
  • termin składania uwag i opinii - do 17 listopada 2023 roku

Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w Urzędzie Gminy w Raciążu (pok. nr 5), przesłać za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy Raciąż, ul. Kilińskiego 2, 09-140 Raciąż lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@gminaraciaz.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Raciąż o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku:

/files/files/Og%C5%82oszenie%20W%C3%B3jta%20Gminy%20Raci%C4%85%C5%BC%20o%20przeprowadzeniu%20konsultacji%20z%20org.%20poz.%20na%202024%20r_.docx

Projekt uchwały oraz Program współpracy z organizacjami pozarządowymi:

/files/files/Program%20wsp%C3%B3%C5%82pracy%20z%20organizacjami%20pozarz%C4%85dowymi%20na%20%202024%20rok%20wersja%20ostateczna.docx

Formularz konsultacji w Gminie Raciąż na 2024 rok:

/files/files/Formularz%20konsultacji%20w%20Gminie%20Raci%C4%85%C5%BC%20na%20rok%202024.docx