Przejdź do stopki

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób w wieku 18-29 lat

Treść

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku od dnia 29.09.2023 roku do wyczerpania limitu środków

ogłasza nabór wniosków

o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób w wieku 18-29 lat zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne

w ramach projektu

„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie płońskim (I)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego +, w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027,
Oś priorytetowa VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza,

Działanie 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych

#FunduszeUE

Bon na zasiedlenie przyznawany jest w związku z podjęciem przez osobę bezrobotną zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, jeżeli:

  • będzie osiągała wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym;
  • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której osoba bezrobotna zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
  • będzie pozostawała w zatrudnieniu, wykonywała inną pracę zarobkową lub będzie prowadziła działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Oferta naboru obejmuje przyznanie bonu na zasiedlenie w wysokości nie wyższej niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę dla 2 osób bezrobotnych, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osób długotrwale bezrobotnych,
z niepełnosprawnościami, z wykształceniem na poziomie ISCED 3 i niższym, kobiet. Wsparcie osób młodych w wieku 18-29 lat będzie udzielane zgodnie ze standardami określonymi w Gwarancji dla Młodzieży w Polsce.

Ważne! Projekt zakłada, że przystąpienie uczestników/uczestniczek do programu każdorazowo poprzedzony jest oceną umiejętności cyfrowych, a w razie potrzeby, poziom tych kompetencji zostanie uzupełniony szkoleniem oraz badaniem ankietowym dotyczącym umiejętności ekologicznych i umiejętności związanych z usługami zdrowotnymi
i opiekuńczymi. Uczestnicy/uczestniczki projektu zobligowani będą do wykonania testu kompetencji cyfrowych u doradców klienta (doradców zawodowych lub pośredników pracy).

 

Wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie można pobrać:
- w siedzibie PUP w Płońsku pok. nr 9
-  ze strony internetowej Urzędu Pracy: plonsk.praca.gov.pl
Więcej informacji na temat refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 236623756 wew. 275

lub osobiście w pokoju  nr 9.
Projekt realizowany do 31.12.2024 r.


Osoby bezrobotne spełniające w/w kryteria, proszone są o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Płońsku, ul. Wolności 12,  pokój nr 9, tel. 236623756 wew. 275

 

Budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku dostosowany jest do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami. Do wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym/ psem przewodnikiem. Osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą skorzystać z systemu „WideoTłumacz”. Jeżeli są usługi dostępnościowe, które powinniśmy zapewnić, prośmy o kontakt z urzędem.

 

#FunduszeUE