Przejdź do stopki

Informacja na temat dodatku węglowego

Informacja na temat dodatku węglowego

Treść

20 września 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 19 września 2022 r. poz. 1967).

Ustawa w art. 50 wprowadza zmiany do ustawy o dodatku węglowym.

1. W przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

2. Wydłużono termin wypłaty dodatku węglowego do dwóch miesięcy.

3. Wprowadzono zmianę, zgodnie z którą podczas rozpoznawania wniosku o przyznanie dodatku węglowego Wójt zobowiązany jest zweryfikować, jakie źródło ciepła wpisane zostało do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 roku. Zmiana wpisu po tej dacie nie będzie uwzględniania, zatem należy we wnioskach podawać źródło ciepła takie jak zostało wpisane do CEEB przed 11 sierpnia 2022 roku. Jeżeli we wniosku wpisali Państwo jako główne źródło ogrzewania kocioł na węgiel, a przed 11 sierpnia 2022 roku w CEB wpisany był kocioł gazowy, zgodnie z nowymi przepisami, należy wydać decyzję odmawiającą przyznania dodatku. W takiej sytuacji należy złożyć nowy wniosek, w którym wskazane zostanie takie źródło ciepła jakie zgłoszone zostało do CEEB przed 11 sierpnia 2022 roku. Problem ten nie występuje w sytuacji, gdy dane do CEEB po raz pierwszy zostały zgłoszone po 11 sierpnia 2022 roku.

Pod linkiem cała ustawa o dodatku węglowym: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001967