A A A

Druki do pobrania

Ewidencja ludności i dowody osobiste

1. Podanie o wydanie zaświadczenia 
2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego 
3. Zgłoszenie pobytu stałego 
4. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 
5. Zgłoszenie pobytu czasowego
6. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego 
7. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 

8. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 
9. Wniosek o udostępnienie danych ewidencji ludności 
10. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych  

 

Działalność gospodarcza

Kliknij tu

Podatki i opłaty lokalne

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie niezalegania w podatkach, ilości ha przeliczeniowych, ilości użytków rolnych 
2. Wniosek w sprawie umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty należności podatkowych (bez pomocy de minimis)
3. Wniosek składany przez rolników w sprawie umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty należnosci podatkowych (pomoc de minimis) 
3a. Formularz informacji (rolnictwo pomoc de minimis) 
3b. Oświadczenie o uzyskanej pomocy 
3c. Oświadczenia o braku pomocy publicznej 
4. Wniosek składany w sprawie umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty należności podatkowych w ramach pomocy de minimis (przedsiębiorcy) 
4a. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (przedsiębiorcy) 
4b. Oświadczenie o uzyskanej pomocy 
4c. Oświadczenia o braku pomocy publicznej 
5. Wniosek w sprawie ulgi inwestycyjnej   
5a. Formularz do wniosku o pomoc publiczną inną niz de minimis 
5b. Zestawienie faktur do ulgi inwestycyjnej str 1 
5c. Oświadczenie o niekorzystaniu ze środków publicznych do ulgi inwestycyjnej 
6. Wniosek o ulgę z tytułu zakupu gruntów
6a. Formularz informacji (rolnictwo pomoc de minimis) 
6b. Oświadczenie o uzyskanej pomocy 
6c. Oświadczenia o braku pomocy publicznej 
6d. Oświadczenie o ilości posiadanych gruntów 
7. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego   
7a. Załączniki do wniosku o zwrot podatku akcyzowego  

8. Oświadczenie o wykorzystywaniu przyczepy do celów rolniczych 
9. Oświadczenie 

Referat Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

1. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy 
2. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości 
3. Wniosek o wyrażenie zgody na podłączenie budynku mieszkalnego do sieci kanalizacyjnej 
4. Wniosek o wyrażenie zgody na podłączenie budynku mieszkalnego do sieci wodociągowej 
5. Wniosek o wyrażenie zgody na podłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej 
6. Wniosek o wyrażenie zgody na podłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
7. Wniosek o wydanie zaświadczenie z MPZP Gminy Raciąż 

8. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Ochrona środowiska

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 
2. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa 
3. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Raciąż 
4. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
5. Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanych za agresywne 

Gospodarka odpadami komunalnymi

1. Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości   

Inne

1. Oświadczenie woli w sprawie korzystania z "Serwisu SMS"