A A A

Podatek leśny

Wymiar: pok. 17, tel. (23) 679 12 80 w. 122

 

Kto jest podatnikiem?


Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które są:

-          właścicielami lasów,

-          posiadaczami samoistnymi lasów,

-          użytkownikami wieczystymi lasów,

-          posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 

Co stanowi podstawę opodatkowania?


Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. wyniosła 191,77 za 1 m3 i obowiązuje w roku 2016.

 

Obowiązki podatnika i formularze


1. Osoby fizyczne są obowiązane złożyć informację o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, którego częściami składowymi są:

IL-1 - informacja o lasach

ZL-1/A - dane o nieruchomościach leśnych

oraz w przypadku gdy las podlega ustawowemu zwolnieniu

ZL-1/B - dane o zwolnieniach w podatku leśnym

 

Uwaga!!!

Formularze należy drukować obustronnie

organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub o zaistnieniu zmian stanu faktycznego.

 

2. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane składać deklarację na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, której częściami składowymi są :

DL-1 - deklaracja na podatek leśny

ZL-1/A - dane o nieruchomościach leśnych

oraz w przypadku gdy las podlega ustawowemu zwolnieniu

ZL-1/B - dane o zwolnieniach w podatku leśnym

 

Uwaga!!!

Formularze należy drukować obustronnie

w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu -w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. W przypadku zaistnienia zmian stanu faktycznego należy skorygować deklaracje na podatek leśny w terminie 14 dni od ich zaistnienia.

 

UWAGA:

Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawowych.

 

Terminy płatności


1. Osoby fizyczne obowiązują cztery terminy płatności, które przypadają na dzień:

-          15 marca,

-          15 maja,

-          15 września

-          15 listopada roku podatkowego.

2. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek za poszczególne miesiące:

-          do dnia 15 każdego miesiąca.

 

Gdzie mogę zapłacić podatek?


1. Osoby fizyczne - podatek leśny najlepiej wpłacić do sołtysa - w ten sposób bez zbędnej zwłoki i formalności wpłata zostanie zaksięgowana na twoim koncie.

Można też dokonać wpłaty w kasie Urzędu Gminy Raciąż

lub na rachunek bankowy:

Urząd Gminy w Raciążu

BS Raciąż

nr 67 8233 0004 0000 1717 2004 0006.

 

2. Osoby prawne.

Na rachunek bankowy:

Urząd Gminy w Raciążu

BS Raciąż

nr 67 8233 0004 0000 1717 2004 0006.

 

Uwaga !

Uiszczając podatek za pośrednictwem banku pamiętaj, aby dokładnie wypełnić przelew. Zaznacz dokładnie ”podatek leśny” oraz oznacz okres (ratę), na który ma zostać zaksięgowana wpłata, starannie opisz dane podatnika.

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę