A A A

Podatek od środków transportowych

Obsługa podatników: pok. 17, tel. (23) 679 12 80 w. 122

 

Za jakie pojazdy płacimy podatki ?


Opodatkowaniu podlegają:

-          Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony

-          Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony

-          Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton - obowiązek podatkowy nie dotyczy przyczep i naczep związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. (aby skorzystać z tego zwolnienia należy złożyć stosowne oświadczenie w Urzędzie Gminy pok.17)

-          Autobusy

 

Kto jest podatnikiem?


Podatnikami podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na których środek transportowy podlegający opodatkowaniu jest zarejestrowany oraz posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

 

Obowiązki podatnika i formularze


Podatnicy podatku od środków transportowych zobowiązani są, w terminie do 15 lutego, składać właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek od środków transportowych

 

DT-1 - deklaracja na podatek od środków transportowych

DT-1/A - załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych

 

Uwaga!!!


Formularze należy drukować obustronnie

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.

 

Podatek od środków transportowych jest płatny bez wezwania na konto lub w kasie urzędu. Fakt, że organ podatkowy nie informuje o konieczności uiszczenia podatku wynika z samej konstrukcji podatku od środków transportowych. Ustawodawca scedował na podatnika konieczność poinformowania organu podatkowego o powstaniu i wygaśnięciu obowiązku podatkowego, określenia stawki, oraz uiszczenia podatku. Organ podatkowy jedynie weryfikuje dane przedstawione przez podatnika, w toku prowadzonego postępowania podatkowego.

 

Podatek nie uiszczony w terminie płatności podlega egzekucji administracyjnej. Organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe w celu ustalenia zaległości podatkowej. Jeżeli zaległość nie zostanie uregulowana, lub podatnik nie przedstawi dokumentów świadczących o zbyciu środka transportowego, organ podatkowy wydaje decyzje określającą wysokość zobowiązania, która jest podstawą do wystawienia tytułu egzekucyjnego.

 

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono. Podatek ten rozliczany jest proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których pojazd stanowił własność podatnika. Nie ma znaczenia, w którym dniu miesiąca został zbyty pojazd. Za każdym razem zapłacić należy za cały miesiąc.

Stawki podatkowe na rok 2016


1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

 

 

Kwota podatku w zł.

Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

452,00

Powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie

637,00

Powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

807,00

 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita /w tonach

Stawka podatku /w złotych/

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

567,00

824,00

13

14

698,00

924,00

14

15

824,00

1017,00

15

 

1130,00

1469,00

Trzy osie

12

17

696,00

920,00

17

19

824,00

1124,00

19

21

910,00

1345,00

21

23

1124,00

1467,00

23

25

1230,00

1766,00

25

 

1230,00

1766,00

Cztery osie i więcej

12

25

1124,00

1467,00

25

27

1230,00

1563,00

27

29

1658,00

1873,00

29

31

1980,00

2629,00

31

 

1980,00

2629,00

 

3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

 

 

Kwota podatku w zł.

Od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

663,00

Powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie

984,00

Powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton

1306,00

 

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów i ciągnik siodłowy + naczepa /w tonach/

Stawka podatku /w złotych/

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

824,00

920,00

18

25

910,00

1124,00

25

31

1124,00

1658,00

31

 

1861,00

2085,00

Trzy osie i więcej

12

40

1879,00

1982,00 

40

 

2188,00

2735,00

 

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

 

Kwota podatku w zł.

Od 7 ton a poniżej 12 ton

483,00

 

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od masy całkowitej zespołu pojazdów:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów /naczepa przyczepa + pojazd silnikowy /w tonach/

Stawka podatku / w złotych/

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

450,00

450,00

18

25

567,00

663,00

25

 

663,00

791,00

Dwie osie

12

28

567,00

678,00

28

33

803,00

996,00

33

38

994,00

1448,00

38

 

1317,00

1828,00

Trzy osie i więcej

12

38

899,00

1113,00

38

 

1119,00

1458,00

 

7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

 

 

Kwota podatku w zł.

Mniej niż 22 miejsca

965,00

Równej lub wyższej niż 22 miejsca

1674,0

 

Terminy płatności


Podatek płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie:

-          do dnia 15 lutego – I rata,

-          do dnia 15 września – II rata

każdego roku.

 

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

a) po dniu 1 lutego a przed 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie:

-          w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego – I rata,

-          do dnia 15 września danego roku – II rata,

b)   od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

 

Gdzie mogę zapłacić podatek?


Wpłaty podatku można dokonać w kasie Urzędu Gminy Raciąż

lub na rachunek bankowy:

Urząd Gminy w Raciążu

BS Raciąż

nr 67 8233 0004 0000 1717 2004 0006.

 

Uwaga !

Uiszczając podatek za pośrednictwem banku pamiętaj, aby dokładnie wypełnić przelew. Zaznacz dokładnie ”podatek od środków transportowych” oraz oznacz okres (ratę), na który ma zostać zaksięgowana wpłata, starannie opisz dane podatnika.