A A A

Fundusz Dróg Samorządowych 2020

 

W 2020 r. Gmina Raciąż realizowała zadania dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w dniu 2 lipca 2020 r. podpisano umowę o dofinansowanie na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 311162W Łempino 2 oraz przebudowa dróg gminnych Nr 301001W relacji Żukowo-Strusie-Kraszewo Podborne - Kraszewo - Czubaki, Nr 301017W relacji Jeżewo-Wesel - Unieck Kolonia”. Całkowita długość dróg objętych dofinansowaniem wynosi 1,810 km. Zgodnie z umową Gminie Raciąż została przyznana dotacja w wysokości do 65 % kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę 508 947,75 zł. Całkowita wartość zadań po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i podpisaniu umowy z Wykonawcą wynosi 782 996,55 zł, wartość dofinansowania do 65 % kosztów kwalifikowanych zadania, co stanowi kwotę 508 947,76 zł, wkład własny z budżetu Gminy wynosi 274 048,79.

Opis poszczególnych odcinków dróg:

Odcinek Nr 1 „Rozbudowa drogi gminnej Nr 311162W Łempino 2"

 

W ramach rozbudowy drogi gminnej Nr 311162W Łempino 2 wykonano drogę jednopasową o jednej jezdni przeznaczonej do ruchu w obu kierunkach, nawierzchni bitumicznej o długości 927,00 m i szerokości jezdni 4 m. Ponadto na końcu drogi wykonano plac do zawracania o nawierzchni bitumicznej o wymiarach 20 m x 20 m. Wykonano dwustronne pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m, zjazdy indywidualne z kruszywa łamanego z projektowanej drogi gminnej do działek przyległych oraz przepusty pod drogą na skrzyżowaniu z drogą powiatową z zabezpieczeniami czołowymi.

 

Całkowita wartość inwestycji            348 424,83 zł

Kwota wydatków kwalifikowanych     348 424,83 zł

Kwota dofinansowania z FDS           226 476,14 zł

Wkład własny z budżetu Gminy       121 948,69 zł

 

Harmonogram projektu

Nr Etapu

Nazwa Etapu realizacji

Termin realizacji

I

Złożenie wniosku o dofinansowanie

Sierpień 2019 r.

II

Ogłoszenie listy zadań rekomendowanych do dofinansowania

Kwiecień 2020 r.

III

Przeprowadzenie postępowania o wyłonienie Wykonawcy zadania

Kwiecień 2020 r.

IV

Przekazanie placu budowy Wykonawcy

Kwiecień 2020 r.

V

Realizacja robót budowlanych

Kwiecień 2020 r. – Wrzesień 2020 r.

VI

Podpisanie umowy o dofinansowanie

Lipiec 2020 r.

VII

Odbiór i rozliczenie inwestycji z Wykonawcą

Wrzesień 2020 r.

VIII

Rozliczenie dofinansowania

Listopad 2020 r.

 

Odcinek Nr 2 „Przebudowa drogi gminnej Nr 301001W relacji Żukowo-Strusie - Kraszewo Podborne - Kraszewo-Czubaki”

 

W ramach robót budowlanych wykonano przebudowę drogi gminnej na odcinku od km 0+990,00 do km 1+453,00 o długości 463,00 m. Przebudową objęto jezdnię, pobocza drogi ze skarpami oraz zjazdy. Wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości 4,00 m, obustronne pobocza o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm i szerokości 0,75 m każde zjazdy o nawierzchni wykonanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm. Parametry zjazdów dostosowano do projektowanej nawierzchni jezdni (usytuowanie wysokościowe) oraz poprawę parametrów normatywnych (szerokości, łuki wjazdowe). Drogę zaprojektowano dla klasy technicznej – D, kategoria ruchu – KR1. Dla projektowanej drogi klasy technicznej D przyjęto jedną jezdnię o jednym pasie ruchu, przeznaczonym do ruchu w obu kierunkach. W km 1+440,00 zlokalizowano lampę hybrydową z oprawą LED 30W.

 

Całkowita wartość inwestycji            210 738,00 zł

Kwota wydatków kwalifikowanych  210 738,00 zł

Kwota dofinansowania z FDS          136 979,70 zł

Wkład własny z budżetu Gminy         73 758,30 zł

 

Harmonogram projektu

Nr Etapu

Nazwa Etapu realizacji

Termin realizacji

I

Złożenie wniosku o dofinansowanie

Sierpień 2019 r.

II

Ogłoszenie listy zadań rekomendowanych do dofinansowania

Kwiecień 2020 r.

III

Przeprowadzenie postępowania o wyłonienie Wykonawcy zadania

Kwiecień 2020 r.

IV

Przekazanie placu budowy Wykonawcy

Kwiecień 2020 r.

V

Realizacja robót budowlanych

Kwiecień 2020 r. – Czerwiec 2020 r.

VI

Podpisanie umowy o dofinansowanie

Lipiec 2020 r.

VII

Odbiór i rozliczenie inwestycji z Wykonawcą

Lipiec 2020 r.

VIII

Rozliczenie dofinansowania

Listopad 2020 r.

 

Odcinek Nr 3 „Przebudowa drogi gminnej Nr 301017W relacji Jeżewo-Wesel - Unieck Kolonia”

W ramach robót budowlanych wykonano przebudowę drogi na odcinku od 0+000,00 km do 0+420,20 km. Przebudową objęto jezdnię, pobocza drogi ze skarpami oraz zjazdy. Wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości 4,00 m, obustronne pobocza o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm i szerokości 0,75 m każde zjazdy o nawierzchni wykonanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm. Parametry zjazdów dostosowano do projektowanej nawierzchni jezdni (usytuowanie wysokościowe) oraz poprawę parametrów normatywnych (szerokości, łuki wjazdowe). Zaplanowano również humusowanie i obsianie trawą skarp nasypów. Drogę zaprojektowano dla klasy technicznej – D, kategoria ruchu – KR1., dla projektowanej drogi klasy technicznej D przyjęto jedną jezdnię o jednym pasie ruchu, przeznaczonym do ruchu w obu kierunkach. Na przedmiotowym odcinku drogi gminnej zlokalizowano dwie lampy hybrydowe  z oprawą LED 30W. Drogi zostały oznakowane zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu

 

Całkowita wartość inwestycji            223 833,72 zł

Kwota wydatków kwalifikowanych  223 833,72 zł

Kwota dofinansowania z FDS          145 491,91 zł

Wkład własny z budżetu Gminy         78 341,81 zł

Harmonogram projektu

Nr Etapu

Nazwa Etapu realizacji

Termin realizacji

I

Złożenie wniosku o dofinansowanie

Sierpień 2019 r.

II

Ogłoszenie listy zadań rekomendowanych do dofinansowania

Kwiecień 2020 r.

III

Przeprowadzenie postępowania o wyłonienie Wykonawcy zadania

Kwiecień 2020 r.

IV

Przekazanie placu budowy Wykonawcy

Kwiecień 2020 r.

V

Realizacja robót budowlanych

Kwiecień 2020 r. – Wrzesień 2020 r.

VI

Podpisanie umowy o dofinansowanie

Lipiec 2020 r.

VII

Odbiór i rozliczenie inwestycji z Wykonawcą

Wrzesień 2020 r.

VIII

Rozliczenie dofinansowania

Listopad 2020 r.

 

Cele projektu

Realizacja powyższych inwestycji podniesie standard techniczny dróg na terenie gminy Raciąż oraz wynika z lokalnych potrzeb komunikacyjnych mieszkańców. Inwestycje mają na celu wykonanie robót budowlanych, w wyniku, których nastąpi podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejących dróg gminnych, poprzez ich rozbudowę i przebudowę istniejących jezdni o nawierzchni żwirowej na jezdnię o nawierzchni bitumicznej.

Celem projektu jest usprawnienie dojazdu mieszkańców do zakładów pracy w na terenie gminy Raciąż., a także usprawnienie dojazdu służb ratunkowych. Realizacja przedmiotowych inwestycji pozytywnie wpłynie na poprawę dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych, a także przedsiębiorstw, zakładów pracy o istotnym znaczeniu dla społeczności lokalnej i gospodarstw rolnych, sprzyjając podniesieniu atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności tych ośrodków oraz tworzeniu nowych miejsc pracy. Zostanie zwiększona dostępność transportowej jednostek administracyjnych poprzez zapewnienie połączenia komunikacyjnego odcinków do instytucji publicznych i świadczących usługi publiczne tj. Urzędu Gminy Raciąż, ośrodków opieki zdrowotnej, szkół, przedszkola oraz instytucji istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa mieszkańców tj. posterunku policji, jednostek straży pożarnej), a także dojazd do pozostałych obiektów publicznych, w tym m.in. kościoła, świetlicy, biblioteki, domu kultury. Realizacja zadań przyczyni się do powstania spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej oraz uzupełni sieć istniejących dróg na terenie Gminy Raciąż.