A A A

Program zajęć wspomagających rozwój umiejętności społecznych został napisany na  potrzeby pomocy uczniom we właściwym adoptowaniu w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, właściwego funkcjonowania w sytuacji szkolnej, poprawy ich relacji z rówieśnikami, dorosłymi oraz w relacjach z samym sobą.

Zajęcia są prowadzone w klasie VI w dwóch grupach: chłopcy i dziewczęta, opierają się na terapii grupowej w formie warsztatów. Spotkania mają postać ustrukturalizowanych zajęć, na które składają się odpowiednio dobrane gry, zabawy i ćwiczenia. Każde spotkanie ma swój cel szczegółowy, podporządkowany celowi ogólnemu oraz propozycje aktywności pozwalające osiągnąć założone cele. Zarówno cały cykl spotkań jak i każde z nich osobno tworzą pewną dynamiczną całość, na które składają się określone etapy pracy z grupą. Mają one na celu lepsze poznanie się dzieci, ustalenie norm grupowych, reguł i rytuałów, budowanie atmosfery poczucia bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania. W pracy grupy wspomagającej rozwój umiejętności społecznych wykorzystano różne metody aktywnej pracy dziecka, m.in. "burza mózgów", drama, pantomima, gry i zabawy ruchowe, ćwiczenia i techniki wyobrażeniowe, oraz elementy zajęć plastycznych. Do tej pory odbyły się po trzy zajęcia w każdej z grup:

 

 1. Integracja. Nauka umiejętności współdziałania z innymi i mówienia o sobie.
 2. Kim jestem? Kształtowanie świadomości o samym sobie.
 3. Dbanie o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą. Uzupełnianie wiedzy uczniów na temat higieny osobistej, wyrabianie wrażliwości estetycznej.

 

Na zajęciach uczniowie realizowali następujące cele:

 • budowanie zdolności współdziałania z innymi,
 • kształtowanie umiejętności przedstawiania się innym,
 • utrwalanie pojęcia grupy (zespołu), którą tworzą uczestnicy warsztatów,
 • integracja grupy,
 • uświadomienie pełnienia ról społecznych,
 • kształtowanie umiejętności przedstawiania się innym i mówienia o sobie,
 • zapoznanie z zasadami prawidłowego przedstawiania się i witania, ćwiczenie tych umiejętności,
 • utrwalenie prawidłowych zachowań związanych z kontaktami z innymi,
 • kształtowanie świadomości o samym sobie (płci, ubiorze, miejscu w rodzinie),
 • uświadomienie własnego potencjału,
 • kształtowanie świadomości o samym sobie (pełnionych rolach społecznych, miejscu w rodzinie, społeczeństwie),
 • zapoznanie z pojęciem „rola społeczna”,
 • kształcenie umiejętności dostrzegania cech innej osoby oraz prezentacji swoich spostrzeżeń,
 • propagowanie sposobów dbania o czystość i estetyczny wygląd,
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej,
 • uświadomienie, że wygląd zewnętrzny świadczy o nas,
 • wpojenie umiejętności rozróżniania estetycznego i nieestetycznego wyglądu.

 

                                                                              Prowadzący zajęcia: Artur Jankowski

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę