A A A

Wykonanie remontu budynków socjalnych położonych w miejscowości Wępiły 37 oraz Strożęcin 30

Raciąż, dnia 7 września 2018 r.

RRG.7140.3.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), określonego
art. 4 pkt. 8, nazwa zadania: „Wykonanie remontu budynków socjalnych położonych
w miejscowości Wępiły 37 oraz Strożęcin 30”

 

 • Przedmiot zamówienia:

„Wykonanie remontu budynków socjalnych położonych w miejscowości Wępiły 37 oraz Strożęcin 30.”

 

Opis zadania do wykonania w budynku mieszkalnym Wępiły 37:

 

Wykonanie remontu budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Wępiły 37, gm. Raciąż poprzez:

- wzmocnienie osiadającego fundamentu;

- likwidacja spękań i rys na ścianie szczytowej od strony zachodniej;

- wykonanie w mieszkaniu nr 1 wentylacji w kuchni oraz montaż drzwiczek od wybierania sadzy w przewodzie dymowym;

- wykonanie w mieszkaniu nr 2 wentylacji i nawiewu zewnętrznego powietrza do pomieszczenia z kotłem CO na opał stały;

- wykonanie w mieszkaniu nr 3 wyprowadzenia wentylacji kuchni z poddasza ponad dach, montaż nawiewu zewnętrznego powietrza do kuchni z kotłem CO na opał stały oraz montaż drzwiczek do wybierania sadzy w przewodzie dymowym;

- wykonanie w mieszkaniu nr 5  wyprowadzenia wentylacji kuchni z poddasza ponad dach oraz montaż drzwiczek do wybierania sadzy w przewodzie dymowym.

 

Opis zadania do wykonania w budynku mieszkalnym Strożęcin 30:

 

Wykonanie remontu budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Strożęcin,
gm. Raciąż poprzez:

- likwidację spękań, rys oraz odtworzenie czapki kominowej w kominie od strony wschodniej;

- przemurowanie komina od strony zachodniej w części ponad dachem;

- wykonanie w mieszkaniu nr 1 wentylacji w kuchni i pokoju oraz montaż drzwiczek do wybierania sadzy w przewodzie dymowym;

- wykonanie w mieszkaniu nr 2 wentylacji w kuchni oraz montaż drzwiczek do wybierania sadzy w przewodzie dymowym;

- wykonanie w mieszkaniu nr 3 wentylacji w kuchni oraz montaż drzwiczek do wybierania sadzy w przewodzie dymowym, naprawa uszkodzonych kominów ponad dachem.

 

 • Termin wykonania zamówienia:
 •  

Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia 26 października 2018 roku

 

 

 

 

 • Warunki udziału w postępowaniu

 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
 3. zdolności technicznej lub zawodowej.

 

Jako spełniający warunek udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy przedłożą:

Ad. 1.

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunku.

Ad. 2.

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunku.

Ad. 3.

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunku.

 

 • Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100%

 

W ofercie należy podać ceny netto i brutto za wykonanie remontu budynków socjalnych położonych w miejscowości Wępiły 37 oraz Strożęcin 30.”

 

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz szczegółowe warunki określone przez Zamawiającego w umowie.

Materiały do wykonania zamówienia zapewnia Wykonawca. Użyte materiały powinny posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w niniejszym zamówieniu oraz zapewniać sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu umowy.

 

Warunki płatności: fakturowanie – jedną fakturą / rachunkiem, po wykonaniu zadania i jego odbiorze przez Zamawiającego (bez uwag).

 

 • Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 14 września 2018 r. do godziny 10:00,

miejsce: Urząd Gminy Raciąż, 09-140 Raciąż, ul. Kilińskiego 2, pokój nr 14 (sekretariat).

Dopuszcza się składanie ofert drogą mailową na adres:

b.czarnecki@gmina.raciaz.iap.pl

 

 

 

 

 • Osoby uprawnione do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania:

 

imię i nazwisko:          Bartosz Czarnecki

tel.                              23/679-12-80

fax.                             23/679-12-75

w terminach                w godzinach pracy zamawiającego 7.30 – 16.00

 

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

 1. Formularz ofertowy.
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 3. Projekt umowy.

 

 

WÓJT GMINY RACIĄŻ

 

                     /-/ Ryszard Giszczak

Załączniki

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę