A A A

Archiwum wiadomości

Szukana fraza 
Utworzony po 
Utworzony przed 
 • Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 41

  Poniedziałek, 10 czerwca 2019
 • Dnia 6 czerwca 2019 r. w Urzędzie Gminy Raciąż odbyło się posiedzenie komisji konkursowej konkursu „Wiem wszystko o Gminie Raciąż’’. Do udziału przystąpili uczniowie ze Szkół Podstawowych w Koziebrodach, Krajkowie, Uniecku.

  Komisja wyłoniła zwycięzców:

  1. Część I - wykonanie baneru z logiem promującym Gminę Raciąż

  I miejsce Joanna Rychlińska – SP Krajkowo

  II miejsce NataliaKarwowska – SP Koziebrody

  III miejsce Piotr Wiśniewski – SP Koziebrody

  IV miejsce Dominik Chojnacki – SP Unieck

  1. Część II -wykonanie kalendarza promującego Gminę Raciąż na rok 2020

  I miejsce Oliwia Milewska – SP Krajkowo

  II miejsce Maja Bylińska – SP Koziebrody

  III miejsce Karolina Żebrowska – SP Krajkowo

  IV miejsce Zuzanna Kuskowska – SP Unieck

 • UWAGA PODATNICY !

  Środa, 05 czerwca 2019

  Z uwagi na modernizację ewidencji gruntów i budynków przeprowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Płońsku, polegającą na uzupełnieniu i modyfikacji bazy danych ewidencyjnych, co może skutkować zmianą oznaczenia (numeracji działek), powierzchni działki, zmianą powierzchni i oznaczenia użytków gruntowych (a w konsekwencji zmianą podatku od nieruchomości), ujawnieniem bądź wykreśleniem budynków, lokali, a także zmianą ich danych technicznych, Wójt Gminy Raciąż informuje, że podatnicy posiadający nieruchomości na terenie Gminy Raciąż wzywani będą telefonicznie lub na piśmie do urzędu w celu złożenia informacji podatkowej lub wyjaśnień.

 • III BIEG KRASZEWSKI – PO ZDROWIE

  Wtorek, 04 czerwca 2019

  W niedzielę, 2 czerwca – w miejscowości Kraszewo Gaczułty zorganizowano III BIEG KRASZEWSKI – PO ZDROWIE.

  Inicjatorką III BIEGU KRASZEWSKIEGO – PO ZDROWIE była Pani Bożena Karwowska (sołtys wsi Kraszewo-Gaczułty), a organizatorami: Gmina Raciąż, Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna w Kraszewie Gaczułtach oraz Klub Biegacza im. P. Sękowskiego w Płońsku.

  WYNIKI:

  Kategoria dziecięca 300 m (dziewczęta, chłopcy):

  1. Patrycja Ossowska

  2. Patrycja Ciarka

  3. Alicja Gawlińska.

  Bieg na 3,5 km kobiet:

  1. Natalia Sękowska (KB im. P.Sękowskiego)

  2. Anna Bugajewska (KB im. P.Sękowskiego)

  3. Anna Kujawska (Rzy).

  Najszybsza kobieta na 3,5 km z Gminy Raciąż: Grażyna Błaszczak.

  Bieg na 3,5 km mężczyzn:

  1. Kamil Goszczyński (Active Runners Płock)

  2. Igor Gortat (Glinojeck)

  3. Przemysław Adamski (Active Runners Płock).

  Najszybszy mężczyzna na 3,5 km z Gminy Raciąż - Kamil Karwowski.

  Bieg na 10 km kobiet:

  1. Martyna Milewska (Sokół Bodzanów)

  2. Małgorzata Grzelak (Mazovia Proactiv)

  3. Monika Węgrzyniak (Warszawa).

  Bieg na 10 km mężczyźni:

  1. Marek Dzięgielewski (KB im. P.Sękowskiego)

  2.Patryk Kwasiborski (Klub TKKF Kubuś Sierpc)

  3. Sebastian Strumnik (Nowy Dwór Maz).

  Najszybszy mężczyzna na 10 km z Gminy Raciąż - Dariusz Karasiewicz.

  Nordic walking kobiet:

  1. Janina Pokwicka (Płońsk)

  2. Edyta Jankowska (Warszawa)

  3. Weronika Fusik (Płock).

  Nordic walking mężczyzn:

  1. Marcin Radomski (Płock)

  2. Łukasz Jędrzejewski (Bielsk)

  3. Piotr Leszczyński (Płock).

 • INFORMACJA

  dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników

   

           Na podstawie art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019r. poz. 52 ze zm.) – Rada Gminy Raciąż wybierze ławników na kadencję: 2020 – 2023:

  - do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku – 1 osoba.

   

  Termin zgłoszeń przez uprawnione podmioty kandydatów na ławników upływa

  w dniu 30 czerwca 2019r.

   

  Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

   

  • Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych                               i obywatelskich;
  • Jest nieskazitelnego charakteru;
  • Ukończył 30 lat;
  • Nie przekroczył 70 lat;
  • Jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
  • Jest zdolny ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
  • Posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe

   

  Ławnikami nie mogą być:

   

  • Osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze;
  • Osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
  • Funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane             ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
  • Adwokaci i aplikanci adwokaccy;
  • Radcy prawni i aplikanci radcowscy;
  • Duchowni;
  • Żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
  • Funkcjonariusze Służby Więziennej;
  • Radni gminy, powiatu i województwa;
  • Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

   

  Kandydatów na ławników mogą zgłosić:

   

  • Prezesi właściwych sądów;
  • Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
  • Co najmniej 50 obywateli, mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

  Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się w trybie i na warunkach określonych ustawą z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, na karcie zgłoszenia, do której należy dołączyć:

   

  1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
  2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona          lub zawieszona;
  4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań                 do wykonywania funkcji ławnika;
  5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku                o wydanie dowodu osobistego;
  6. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną        na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji;
  7. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata (osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone        jako pierwsze na liście).

   

   

  Zgłoszenia kandydatów na ławników należy składać w Urzędzie Gminy Raciąż, ul. Kilińskiego 2, pokój nr 12, w godzinach pracy Urzędu                    do dnia 30 czerwca 2019r.

   

   

  Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod nr tel: 23 679 12 80

   

  Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika można będzie pobrać w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 12 oraz będzie udostępniona na stronie internetowej www.gminaraciaz.pl.

   

                                                                     Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                        /-/ Teresa Muchyńska

strony 5 6 7 8 9 10 11

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę