A A A

Archiwum wiadomości

Szukana fraza 
Utworzony po 
Utworzony przed 
 • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

   

  „ Renowacja podłogi na Sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej im. W. S. Reymonta w Koziebrodach”

  Zaproszenie do złożenia oferty o wartości nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), określonego art.4 pkt. 8, nazwa zadania: „ Renowacja podłogi na Sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej im. W. S. Reymonta w Koziebrodach”.

  Przedmiot zamówienia : „ Renowacja podłogi na Sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej im. W. s. Reymonta w Koziebrodach”.

  Opis zadania:

  Renowacja podłogi na Sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej im. W. S. Reymonta w Koziebrodach, poprzez:

  - cyklinowanie, malowanie linii, trzykrotne lakierowanie lakierem antypoślizgowym stosowanym w renowacji  hal sportowych

  -całkowity metraż który ma być poddany renowacji- 257,4 m
  - wymiary sali gimnastycznej- długość 19,80m, szerokość 13,00m
  - kolory linii:
  - białe- piłka siatkowa
  - niebieskie- mini piłka siatkowa 7x7m
  - czerwone- piłka koszykowa- "trumna"( do rzutów osobistych) + środek boiska
  - czarne- piłka ręczna- stosownie do wymiarów hali, 

  - szerokość linii- 5 cm

  Termin wykonania zamówienia:

  Wymagany termin wykonania zamówienia: do 31lipca 2019r.

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

  - zdolności technicznej lub zawodowej.

   

   

  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

  W ofercie należy podać ceny netto i brutto za wykonanie renowacja podłogi na sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej im. W. S. Reymonta w Koziebrodach.

  Informuję, że zaproponowane ceny będą porównywane z innymi ofertami. Z firmą/osobą która przedstawi najkorzystniejszą ofertą zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

  Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonywaniem zamówienia oraz szczegółowe warunki określone przez Zamawiającego w umowie.

  Materiały do wykonania zamówienia zapewnia Wykonawca. Użyte materiały powinny posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w niniejszym zamówieniu oraz zapewnić sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu umowy.

  Warunki płatności fakturowanie- jedną fakturą, po wykonaniu zadania i jego odbiorze przez Zamawiającego (bez uwag).

  Miejsce i termin składania ofert:

  Oferty należy składać do dnia: 05.06.2019r. do godziny 10.00

  Miejsce: Szkoła Podstawowa im. W. S. Reymonta w Koziebrodach, 09-140 Raciąż

  Dopuszcza się składanie ofert drogą mailową na adres:

  koziebrody@vp.pl

  Osoby uprawnione do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania:

  Małgorzata Środkowska- Dyrektor Szkoły Podstawowej im. W. S. Reymonta w Koziebrodach

  Tel. 509918912

  Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

  - formularz ofertowy

  - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

   

                                                                                         Małgorzata Środkowska

                                                                                                   Dyrektor

  Koziebrody, dnia 22.05.2019r.     Szkoły Podstawowej im. W. S. Reymonta w Koziebrodach

 • Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 36

  Poniedziałek, 20 maja 2019
 • Głos Raciąża Nr 5

  Piątek, 17 maja 2019
 • Informacja dla Rolników

  Piątek, 17 maja 2019

  W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Raciąż przymrozków wiosennych w dniach 15 – 16 kwietnia 2019 r. oraz 8 maja 2019 r, Wójt Gminy Raciąż informuje, iż istnieje możliwość składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwach w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Raciąż, pok. nr 4 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2019 r.

  Druki wniosków można pobrać ze strony www.gminaraciaz.pl  oraz w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Kilińskiego 2 pok. nr 4 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 16:00

  Do wniosku należy dołączyć wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok oraz kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) lub księga stada lub paszportu.

  Wniosek o oszacowanie szkód

strony 4 5 6 7 8 9 10