A A A

Archiwum wiadomości

Szukana fraza 
Utworzony po 
Utworzony przed 
 • Logo Koła Gospodyń Wiejskich w Koziebrodach

  KGW w Koziebrodach zostało zarejestrowane w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Płońsku w dniu 28.12.2018 roku.

  W dniu 10.02.2019 r. odbyło się spotkanie organizacyjne, na którym wybrany został zarząd Koła w osobach:

  Elżbieta Kokosińska – Przewodnicząca KGW,

  Małgorzata Ptasik – Z-ca Przewodniczącej,

  Danuta Lewandowska – Sekretarz.

  Członkinie Koła organizują spotkania robocze i integracyjne przy rożnych okazjach, takich jak Dzień Kobiet lub Dzień Matki. W ich trakcie następuje wymiana doświadczeń i pomysłów, czego efektem był wyrób rękodzieł i kiermasz ozdób wielkanocnych. Po konsultacji z Panem Zbigniewem Sadowskim – Wójtem Gminy Raciąż i Panem Arturem Adamskim – Dyrektorem MCKS i R w Raciążu, KGW zgłosiło swój udział w „IV Jarmarku Raciąskim – operacja o charakterze wystawienniczym” w dniach 14-15 sierpnia 2019 r. Wysłano także prezentację Koła do portalu KalendarzRolników.pl w związku ze startem portalu z nowym cyklem artykułów „Poznaj nasze KGW”.

  Na chwilę obecną spotkania odbywają się, dzięki uprzejmości druhów strażaków, w miejscowej strażnicy OSP. Na siedzibę Koła przekazany został lokal gminny, który został zakwalifikowany do kapitalnego remontu. Na powyższy cel zostały pozyskane środki finansowe z AR i MR w wys. 3 tys. zł oraz w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” w wys. 20.260,00 zł, z czego 10 tys. od samorządu województwa mazowieckiego, a pozostała kwota z budżetu Gminy.

  Na co dzień członkinie Koła w Koziebrodach starają się aktywnie reprezentować swoje KGW poza miejscową siedzibą. I tak w dniu 15.06.2019 r. uczestniczyły w Konferencji KGW w Poświętnem koło Płońska i zgłosiły swój udział w szkoleniu KGW województwa mazowieckiego w dniu 27.08.2019 r. również w Poświętnem oraz udział w ww. Jarmarku Raciąskim.

 • Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 3 do 17 lipca br.

   

  Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący
  w roku 2019. Jest on dostępny na stronie internetowej http://dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy.  

   

  Uwagi do projektu programu na kolejny rok mogą w szczególności dotyczyć np.:

  1. celów współpracy - § 2 programu,
  2. zakresu przedmiotowego współpracy - § 4 programu,
  3. form współpracy pozafinansowej - § 6 – 14 programu,
  4. priorytetowych zadań publicznych na 2020 rok - § 15 -34 programu,
  5. podziału dostępnych środków finansowych z dochodów własnych województwa planowanych na realizację programu – § 40 programu,
  6. innych zapisów programu ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowej składającej uwagi i propozycje.

   

  W dniu 25 czerwca br. Zarząd Województwa Mazowieckiego określił wstępne założenia do współpracy finansowej w 2020 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a organizacjami pozarządowymi. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa kwota środków finansowych z dochodów własnych województwa przeznaczona na dotacje dla organizacji pozarządowych ma zostać zwiększona w stosunku do roku 2019. W tym roku kwota na dotacje zapisana w budżecie województwa wynosi 28 980 000,00 zł. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa kwota ta ma zostać zwiększona o 7 564 455,00 zł.

   

  Jak co roku poza środkami z dochodów własnych województwa już tradycyjnie w 2020 roku zadania zlecane będą do realizacji organizacjom pozarządowym ze środków pochodzących z:

  1. opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%,
  2. dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
  3. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

   

  Propozycje do Programu współpracy na 2020 rok można składać na formularzu konsultacyjnym. Elektroniczna wersja formularza dostępna są na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Program współpracy” http://dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy.

   

  Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres: dialog@mazovia.pl, a  w wersji papierowej - pocztą na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa.

   

  Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu współpracy na 2020 rok, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje, zgodnie z harmonogramem prac nad Programem współpracy, przewidziane zostały na wrzesień br.

   

  Formularz

 • W dniu 11 lipca 2019 roku w Urzędzie Gminy w Płońsku odbyło się uroczyste podpisanie umów dla gmin z terenu powiatu płońskiego na zadania związane z „Mazowieckim Instrumentem Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. W imieniu Gminy Raciąż umowy podpisał Wójt Gminy Raciąż – Zbigniew Sadowski, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Barbary Rumianowskiej. Przy podpisaniu umów obecni byli przedstawiciele 3 zainteresowanych sołectw: Cieciersk – Przewodnicząca Rady Gminy i Sołtys – Teresa Muchyńska, Koziebrody – Sołtys – Małgorzata Kopacz oraz Krajkowo – Sołtys – Jerzy Pająk.

  Gmina Raciąż otrzymała dofinansowanie na wszystkie 5 wnioskowanych zadań, tj.:

  1. Wykonanie ogrodzenia oraz wyrównanie terenu i nawiezienie ziemi pod zagospodarowanie zieleni w miejscowości Cieciersk na dz. nr ew.66/2.
  2. Ogrodzenie i utwardzenie placu przy OSP Kaczorowy.
  3. Remont pomieszczenia wraz ze zbiornikiem szamba szczelnego w budynku OSP w Kodłutowie pod potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich w Kodłutowie.
  4. Remont pomieszczeń w budynku gminnym w Koziebrodach pod potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich w Koziebrodach.
  5. Remont pomieszczeń w budynku OSP w Krajkowie.

   

  Wysokość dofinansowania wynosi  50% kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 10.000,00 zł na zadanie.

 • Głos Raciąża Nr 7

  Piątek, 12 lipca 2019
 • W związku z potwierdzeniem przez System Monitoringu Suszy Rolniczej w Puławach zagrożenia wystąpienia suszy rolniczej na terenie Gminy Raciąż – Wójt Gminy Raciąż informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

  Termin składania wniosków do dnia 17.07.2019 r.

  Zgodnie z V Raportem Monitoringu Suszy Rolniczej sporządzonym przez IUNG Puławy obecnie oszacowaniu podlegać będą uprawy:

  - zboża jare, rzepak, rzepik i krzewy owocowe na kategorii gleby I (piasek).

  Wypełnione wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Raciąż ul. Kilińskiego 2, pokoju Nr 2 i 4 wraz z załącznikami:

  1. Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok. (Wniosek o dopłaty obszarowe tylko i wyłącznie wydrukowany ze strony ARiMR po zalogowaniu na eWniosekPlus)
  2. Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) / księga stada / paszporty (w przypadku posiadania zwierząt).

   

  UWAGA!!!


  Przyjmowane będą tylko poprawnie wypełnione i kompletne wnioski - wraz z wymaganymi załącznikami. Powierzchnie upraw uszkodzonych i nieuszkodzonych wpisane do wniosku o oszacowanie szkód muszą być zgodne z powierzchniami upraw zgłoszonych o płatności bezpośrednie na 2019 rok.

  Ustalenie wysokości szkody przez Komisje poprzez lustracje będzie możliwe w czasie od wschodów do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

  Druki wniosków można pobrać ze strony www.gminaraciaz.pl   oraz w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Kilińskiego 2 pok. nr 2 i 4 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30

   

   

  Załączniki:

  1. Wniosek o oszacowanie szkód

 • na sprzedaż przez Gminę Raciąż samochodu pożarniczego specjalnego (data ogłoszenia przetargu: 6 czerwca 2019 r.)

 • Azbest Etap X

  Środa, 26 czerwca 2019

  Osoby z terenu Gminy Raciąż zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest (pokrycia dachowe – eternit), oraz odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest w roku 2019 mogą zgłosić się w terminie do 8 lipca 2019 r. do Urzędu Gminy Raciąż ul. Kilińskiego 2 pokój nr 1, w celu pobrania i wypełnienia wniosku o dofinansowanie na zdjęcie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.

           Wnioski będą rozpatrywane po otrzymaniu dotacji w 2019 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

  Tylko osoby, które zgłoszą się w terminie do 8 lipca 2019 roku zostaną ujęte we wniosku o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raciąż w 2019 roku oraz posiadają aktualne zgłoszenie lub pozwolenie na zmianę pokrycia dachowego lub dokonają stosownego zgłoszenia lub uzyskają pozwolenie na budowę przed rozpoczęciem robót.

strony 4 5 6 7 8 9 10

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę