A A A

Aż 1500 złotych na rodzinę - tyle mogą otrzymać rolnicy na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci.

Pomoc związaną z pandemią koronawirusa uruchomiła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

ARiMR ogłosiła program dopłat do sprzętu komputerowego dla dzieci rolników. Wysokość pomocy wynosi 1500 złotych na rodzinę. Agencja opublikowała również szczegóły procedury oraz najważniejsze terminy.Z publicznej pomocy będą mogły skorzystać rodziny:

   - mające co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021,

    - w których co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,

    - w których co najmniej jednemu z rodziców/opiekunów został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

   - w których łączny dochód uzyskany przez rodziców/opiekunów w 2019 r., podzielony na rodziców/opiekunów i dzieci w wieku do 18 lat nie przekracza w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie,

   - które nie otrzymały w ostatnich trzech latach poprzedzających dzień złożenia przedmiotowego wniosku, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Wniosek o wypłatę pieniędzy może złożyć jeden z rodziców do oddziałów ARiMR (osobiście lub pocztą) lub za pomocą administracji elektronicznej, logując się przez platformę ePUAP. W dokumentacji należy podać dane osobiste oraz członków rodziny, zwłaszcza tych poniżej 18. roku życia i wykazać dochody.

Ponadto wniosek należy uzupełnić o kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na rok 2019 r., kopie zeznań podatkowych za 2019 r. i kopię faktury potwierdzającej dokonanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką (w przypadku dokonania tego zakupu przed dniem złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż od dnia 10.12.2020 r.).

Wnioski do ARiMR można składać do 30 grudnia 2020 roku. Dotacją objęty jest sprzęt komputerowy zakupiony w terminie 10 grudnia 2020 do 31 marca 2021 r. Rodzic lub opiekun musi dostarczyć fakturę potwierdzającą dokonanie zakupu takiego sprzętu do 15 kwietnia 2021 r., do biura powiatowego Agencji, którego kierownik wydał decyzję o przyznaniu pomocy" - podała ARiMR.

 

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę