A A A

X Zwyczajna Sesja Rady Gminy Raciąż - 28 października 2019 r. o godz. 11:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), zwołuję X sesję zwyczajną Rady Gminy Raciąż w dniu 28 października 2019 r. o godz. 11:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raciąż, ul. Kilińskiego 2.

 

Proponowany porządek obrad X sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku dziennego obrad.

3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

5. Wystąpienia zaproszonych gości.  

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Raciąż w roku szkolnym  
    2018/2019

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż.    

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Raciąż na 2019 rok.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Rozpatrzenie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Raciąż lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statutach Sołectw      w Gminie Raciąż.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławnika sądowego.

12. Wolne wnioski i zapytania.

13. Zamknięcie obrad X sesji Rady Gminy.

                                                              Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                          Teresa Muchyńska          

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę