A A A

IX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Raciąż - 4 września 2019 r. o godz. 11:00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), zwołuję IX sesję nadzwyczajną Rady Gminy Raciąż w dniu 4 września 2019 r. o godz. 11:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raciąż, ul. Kilińskiego 2.

Proponowany porządek obrad IX sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku dziennego obrad.

3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż.    

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Raciąż na 2019 rok.

7. Sprawy różne.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Gminy.

                                                                             Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                        Teresa Muchyńska                                

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę