A A A

VI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Raciąż - 27 maja 2019r. o godz. 11:00

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym                   (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), zwołuję VI sesję zwyczajną Rady Gminy Raciąż w dniu                    27 maja 2019 r. o godz. 11:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raciąż, ul. Kilińskiego 2.

 

Proszę powiadomić mieszkańców sołectwa o terminie sesji Rady Gminy.

 

Proponowany porządek obrad VI sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku dziennego obrad.

3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

5. Przedłożenie „Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Raciąż”.

6. Wystąpienia zaproszonych gości.     

7. Rozpatrzenie projektów uchwał:

   1) w spawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż;

   2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Raciąż na 2019 rok;

   3) w sprawie zmiany uchwały Nr III.20.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 28 grudnia 2018 r.    
       w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
       nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku,  świadczenia pieniężnego na
       zakup posiłku lub żywności oraz  świadczenia rzeczowego w postaci produktów
       żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem  „Posiłek w szkole     
       i w domu” na lata 2019-2023;

   4) w sprawie zmiany uchwały Nr III.22.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 28 grudnia 2018 r.    
        w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, 
        świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego       
        w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym 
        programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zamknięcie obrad VI sesji Rady Gminy.

                                               Przewodnicząca Rady Gminy

                                                    Teresa Muchyńska                                

     

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę