A A A

IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Raciąż - 21 lutego 2019r. o godz. 12:00

Zawiadomienie

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.), zwołuję V sesję zwyczajną Rady Gminy Raciąż w dniu                    28 marca 2019r. o godz. 11:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raciąż, ul. Kilińskiego 2.

 

Proponowany porządek obrad V sesji:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku dziennego obrad.

3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy.

4. Wystąpienia zaproszonych gości.     

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

 

   1) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu sołtysa;

 

   2) w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Nowe Młodochowo;

 

   3) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Sołeckiej;

 

   4) w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej

 

   5) w spawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż;

 

   6) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Raciąż na 2019 rok;

 

   7) w sprawie ustalenia planu dofinansowania zawodowego nauczycieli i maksymalnej kwoty opłat

        za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz określenia

        specjalności i form kształcenia, na które jest przyznawane dofinansowanie w 2019r.;

 

   8) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę

        Raciąż oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września

        2019r.

        

   9) w sprawie wyboru metody opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami

        komunalnymi;

 

   10) w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają

          się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy są

          zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych;

 

  11) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

          komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości;

 

  12) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

         zwierząt na terenie Gminy Raciąż.

 

6. Wolne wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie obrad V sesji Rady Gminy.

 

                                                                                                                          Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                                                                                                 Teresa Muchyńska                                

     

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę