A A A

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY „Wykonanie remontu schodów zewnętrznych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych przy budynku ośrodka zdrowia w Koziebrodach”

Raciąż, dnia 24 września 2018 r.

RRG.7151.3.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), określonego
art. 4 pkt. 8, nazwa zadania: „Wykonanie remontu schodów zewnętrznych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych przy budynku ośrodka zdrowia w Koziebrodach”

 

 1. Przedmiot zamówienia: „Wykonanie remontu schodów zewnętrznych wraz
  z podjazdem dla osób niepełnosprawnych przy budynku ośrodka zdrowia
  w Koziebrodach.”

 

Opis zadania:

 

Wykonanie remontu schodów zewnętrznych budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Koziebrody 80, gm. Raciąż poprzez:

- zerwanie starych płytek (45 m2);

- wywóz i utylizacja gruzu;

- hydroizolacja powierzchni schodów (45 m2);

- gruntowanie powierzchni gruntem głęboko penetrującym (45 m2);

- montaż płytek ceramicznych na klej mrozoodporny, stopnice wykonane z płytek antypoślizgowych (45 m2);

- fugowanie płytek (45 m2);

- montaż balustrady przyściennej (1,5 m)

- malowanie balustrad.

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

 

Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia 30 listopada 2018 roku

 

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu

 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

 3. zdolności technicznej lub zawodowej.

 

Jako spełniający warunek udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy przedłożą:

Ad. 1.

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunku.

Ad. 2.

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunku.

 

 

Ad. 3.

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunku.

 

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100%

 

 1. W ofercie należy podać ceny netto i brutto za wykonanie remontu schodów zewnętrznych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych przy budynku ośrodka zdrowia w Koziebrodach.

 

 

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą/osobą która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz szczegółowe warunki określone przez Zamawiającego w umowie.

Materiały do wykonania zamówienia zapewnia Wykonawca. Użyte materiały powinny posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w niniejszym zamówieniu oraz zapewniać sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu umowy.

 

Warunki płatności: fakturowanie – jedną fakturą / rachunkiem, po wykonaniu zadania i jego odbiorze przez Zamawiającego (bez uwag).

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 10 października 2018 r. do godziny 10:00,

miejsce: Urząd Gminy Raciąż, 09-140 Raciąż, ul. Kilińskiego 2, pokój nr 14 (sekretariat).

Dopuszcza się składanie ofert drogą mailową na adres:

b.czarnecki@gmina.raciaz.iap.pl

 

 

 1. Osoby uprawnione do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania:

 

imię i nazwisko: Bartosz Czarnecki

tel. 23/679-12-80

fax. 23/679-12-75

w terminach w godzinach pracy zamawiającego 7.30 – 16.00

 

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

 1. Formularz ofertowy.

 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

WÓJT GMINY RACIĄŻ

 

/-/ Ryszard Giszczak

Załączniki

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę