A A A

Budowa płyt pod wiaty przystankowe na terenie Gminy Raciąż w ilości 4 sztuki

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.), określonego
art. 4 pkt. 8, nazwa zadania: „Budowa płyt pod wiaty przystankowe”

 1. Przedmiot zamówienia:

Budowa płyt pod wiaty przystankowe na terenie Gminy Raciąż w ilości 4 sztuki.

Opis zadania do wykonania:

 1. Żukowo Wawrzonki

- wykonanie nasypu na poboczu

- wykonanie betonowej płyty fundamentowej o wymiarach 3,6 m x 2,1 m x 0,15 m
wg załączonego schematu

- obsypanie płyty na bokach żwirem

 1. Nowe Młodochowo

- zamontowanie rury Dn 300 w rowie przydrożnym

- wykonanie nasypu na poboczu

- wykonanie betonowej płyty fundamentowej o wymiarach 3,6 m x 2,1 m x 0,15 m
wg załączonego schematu

- obsypanie płyty żwirem

 1. Stare Gralewo

- zamontowanie rury Dn 400 w rowie przydrożnym

- wykonanie nasypu na poboczu

- wykonanie wykopu pod płytę fundamentową

- wykonanie betonowej płyty fundamentowej o wymiarach 3,6 m x 2,1 m x 0,15 m
wg załączonego schematu

- obsypanie płyty żwirem

 1. Zdunówek

- wykonanie nasypu na poboczu

- wykonanie betonowej płyty fundamentowej o wymiarach 3,6 m x 2,1 m x 0,15 m
wg załączonego schematu

- obsypanie płyty żwirem

Wymagania

 1. Płyty betonowe – do wykonania płyt należy użyć betonu klasy minimum C16/20 (B-20). Płyty muszą być wykonane według załączonego schematu, w szalunku, zagęszczone mechanicznie, posiadać równą powierzchnię, bez żadnych wgłębień i pęknięć. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia 24 miesięcznej gwarancji na wykonane płyty betonowe oraz przedstawić certyfikaty potwierdzające klasę i ilość użytego betonu do wykonania każdej płyty betonowej.

 1. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia - do 30 września 2018 roku

 1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

- działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień (koncesja, zezwolenie, licencja).

 1. Posiadać wiedzę i doświadczenie.

 2. Dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 3. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Jako spełniający warunek udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy przedłożą:

Ad. 1.

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunku.

Ad. 2.

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunku.

Ad. 3.

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunku.

Ad. 4.

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawczy o spełnieniu warunku.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium Waga

Cena 100%

W ofercie należy podać ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia.

Cenę za zrealizowanie niniejszego zamówienia należy obliczyć zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz szczegółowe warunki określone przez Zamawiającego w umowie.

Rozliczenie pomiędzy stronami: na podstawie faktur VAT, sporządzonych dla każdej z płyt, których zapłata nastąpi po wykonaniu zamówienia w ciągu 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionych faktur.

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 24 sierpnia 2018 r. do godziny 10:00,

miejsce: Urząd Gminy Raciąż, 09-140 Raciąż, ul. Kilińskiego 2, pokój nr 14 (sekretariat).

 1. Osoby uprawnione do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania:

imię i nazwisko: Adam Kowalski

tel. 23/679-12-80

fax. 23/679-12-75

w terminach w godzinach pracy zamawiającego 7.30 – 16.00

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

 1. Formularz ofertowy

 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 3. Schemat płyty betonowej

 4. Załączniki graficzne przedstawiające lokalizację płyt betonowych

 5. Projekt umowy

 

WÓJT GMINY RACIĄŻ
/-/ Ryszard Giszczak

Załączniki

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę