A A A

Archiwum wiadomości

Szukana fraza 
Utworzony po 
Utworzony przed 
 • W dniu 31 maja 2019 r. Wójt Gminy Raciąż podpisał umowę o przyznaniu pomocy z Urzędem Marszałkowskim na realizację operacji pn. „Przebudowa, rozbudowa i remont budynku świetlicy ze zmiana konstrukcji pokrycia dachowego Kraszewo-Gaczułty” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: „Zaspokojenie potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznokulturalnych, poprzez przebudowę jednej świetlicy wiejskiej w miejscowości Kraszewo-Gaczułty” Całkowita wartość projektu wynosi 735 366,47 zł, w tym kwota pomocy 395 560,00 zł, tj. 63,63 % kosztów kwalifikowanych, wkład własny wynosi 339 806,47 zł.

 • Dzień Samorządowca

  Poniedziałek, 27 maja 2019
 • Rozstrzygnięta została II edycja rządowego Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA). W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Raciąż” wybudowane zostaną cztery Otwarte Strefy Aktywności: w Koziebrodach, Kraszewie-Czubakach, Nowym Gralewie oraz Uniecku. Wysokość dotacji wynosi 50 % kosztów kwalifikowanych tj. 174 200,00 zł. W Koziebrodach, Kraszewie-Czubakach oraz Nowym Gralewie powstanie OSA w wariancie rozszerzonym, natomiast w Uniecku w wariancie podstawowym.

   

  Mazowiecki Kurator Oświaty rozstrzygnął konkurs na dofinansowanie w ramach rządowego programu "Aktywna tablica". Gmina Raciąż znalazła się wśród Beneficjentów programu. Wsparcie otrzymają dwie szkoły, Szkoła Podstawowa w Kajkowie oraz Szkoła Podstawowa w Starym Gralewie mazowieckie. Każda ze szkół otrzyma wsparcie w wysokości 14 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych.

 • W dniu 24 maja 2019 r. w Uniecku odbędą się uroczystości z okazji 100-lecia powołania przez marsz. Józefa Piłsudskiego - Policji Państwowej.
  Początek uroczystości w Uniecku o godz. 9.00 rozpocznie msza św. w intencji Policji, następnie część oficjalna odbędzie się na terenie Komendy Jednostki Strzeleckiej 1863 Unieck i pod pomnikiem Powstańców Styczniowych na cmentarzu parafialnym.
  Po uroczystościach, Strzelcy wraz z uczniami szkół klas mundurowych wyruszą na marsz kondycyjny.
  Z A P R A S Z A M Y
  do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu wszystkich mieszkańców naszej Gminy.

 • W dniu 22 maja 2019 r. Wójt Gminy Raciąż podpisał umowę o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Kraśniewo – Strzeszewo Nr 301068W”. Długość drogi przeznaczonej do przebudowy wynosi 556,50 m. Kwota przyznanej dotacji wynosi 95 000,00 zł.

 • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

   

  „ Renowacja podłogi na Sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej im. W. S. Reymonta w Koziebrodach”

  Zaproszenie do złożenia oferty o wartości nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), określonego art.4 pkt. 8, nazwa zadania: „ Renowacja podłogi na Sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej im. W. S. Reymonta w Koziebrodach”.

  Przedmiot zamówienia : „ Renowacja podłogi na Sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej im. W. s. Reymonta w Koziebrodach”.

  Opis zadania:

  Renowacja podłogi na Sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej im. W. S. Reymonta w Koziebrodach, poprzez:

  - cyklinowanie, malowanie linii, trzykrotne lakierowanie lakierem antypoślizgowym stosowanym w renowacji  hal sportowych

  -całkowity metraż który ma być poddany renowacji- 257,4 m
  - wymiary sali gimnastycznej- długość 19,80m, szerokość 13,00m
  - kolory linii:
  - białe- piłka siatkowa
  - niebieskie- mini piłka siatkowa 7x7m
  - czerwone- piłka koszykowa- "trumna"( do rzutów osobistych) + środek boiska
  - czarne- piłka ręczna- stosownie do wymiarów hali, 

  - szerokość linii- 5 cm

  Termin wykonania zamówienia:

  Wymagany termin wykonania zamówienia: do 31lipca 2019r.

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

  - zdolności technicznej lub zawodowej.

   

   

  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

  W ofercie należy podać ceny netto i brutto za wykonanie renowacja podłogi na sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej im. W. S. Reymonta w Koziebrodach.

  Informuję, że zaproponowane ceny będą porównywane z innymi ofertami. Z firmą/osobą która przedstawi najkorzystniejszą ofertą zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

  Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonywaniem zamówienia oraz szczegółowe warunki określone przez Zamawiającego w umowie.

  Materiały do wykonania zamówienia zapewnia Wykonawca. Użyte materiały powinny posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w niniejszym zamówieniu oraz zapewnić sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu umowy.

  Warunki płatności fakturowanie- jedną fakturą, po wykonaniu zadania i jego odbiorze przez Zamawiającego (bez uwag).

  Miejsce i termin składania ofert:

  Oferty należy składać do dnia: 05.06.2019r. do godziny 10.00

  Miejsce: Szkoła Podstawowa im. W. S. Reymonta w Koziebrodach, 09-140 Raciąż

  Dopuszcza się składanie ofert drogą mailową na adres:

  koziebrody@vp.pl

  Osoby uprawnione do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania:

  Małgorzata Środkowska- Dyrektor Szkoły Podstawowej im. W. S. Reymonta w Koziebrodach

  Tel. 509918912

  Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

  - formularz ofertowy

  - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

   

                                                                                         Małgorzata Środkowska

                                                                                                   Dyrektor

  Koziebrody, dnia 22.05.2019r.     Szkoły Podstawowej im. W. S. Reymonta w Koziebrodach

strony 6 7 8 9 10 11 12

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę