A A A

INFORMACJA dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników

INFORMACJA

dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników

 

         Na podstawie art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019r. poz. 52 ze zm.) – Rada Gminy Raciąż wybierze ławników na kadencję: 2020 – 2023:

- do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku – 1 osoba.

 

Termin zgłoszeń przez uprawnione podmioty kandydatów na ławników upływa

w dniu 30 czerwca 2019r.

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 

 • Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych                               i obywatelskich;
 • Jest nieskazitelnego charakteru;
 • Ukończył 30 lat;
 • Nie przekroczył 70 lat;
 • Jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • Jest zdolny ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • Posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe

 

Ławnikami nie mogą być:

 

 • Osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze;
 • Osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • Funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane             ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • Adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • Radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • Duchowni;
 • Żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • Funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • Radni gminy, powiatu i województwa;
 • Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników mogą zgłosić:

 

 • Prezesi właściwych sądów;
 • Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 • Co najmniej 50 obywateli, mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się w trybie i na warunkach określonych ustawą z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, na karcie zgłoszenia, do której należy dołączyć:

 

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona          lub zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań                 do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku                o wydanie dowodu osobistego;
 6. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną        na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji;
 7. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata (osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone        jako pierwsze na liście).

 

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy składać w Urzędzie Gminy Raciąż, ul. Kilińskiego 2, pokój nr 12, w godzinach pracy Urzędu                    do dnia 30 czerwca 2019r.

 

 

Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod nr tel: 23 679 12 80

 

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika można będzie pobrać w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 12 oraz będzie udostępniona na stronie internetowej www.gminaraciaz.pl.

 

                                                                   Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                      /-/ Teresa Muchyńska

Załączniki

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę