A A A

PRZYGOTOWANIE I DOSTAWA GORĄCYCH POSIŁKÓW DLA DZIECI ZE SZKÓŁ NA TERENIE GMINY RACIĄŻ w 2019 r.

INFORMACJA  O  ZLOŻONYCH OFERTACH


  Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej

       w Raciążu

 

GOPS. ZP.2253.2.2018

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

NA USŁUGI SPOŁECZNE

o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro i nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.)

Przedmiot zamówienia:

PRZYGOTOWANIE I DOSTAWA GORĄCYCH POSIŁKÓW

DLA DZIECI ZE SZKÓŁ NA TERENIE GMINY RACIĄŻ  w 2019 r.

 

Nazwa Zamawiającego:           Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu

Adres:                                              ul. 11 Listopada 20, 09-140 Raciąż

Telefon:                                  23 679 10 51 

REGON:                                 130117419                    

NIP:                                       5671314691                            

Adres poczty elektronicznej:  gops_raciaz@op.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.raciaz.iap.pl

 

Wykaz załączników do ogłoszenia:

 1. Opis przedmiotu zamówienia i warunki jego wykonania,
 2. Formularz oferty,
 3. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 4. Wykaz usług wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane,
 5. Istotne postanowienia umowy – projekt umowy.

 

Zatwierdzam:

   Kierownik Gminnego Ośrodka

    Pomocy Społecznej w Raciążu

                                                                                           /-/ Anna Walczewska

 

ROZDZIAŁ I.

OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Podstawa prawna:

Postępowanie prowadzone dla zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.) – zwanej dalej „ustawą”.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.

Rodzaj postępowania: usługa

Oznaczenie postępowania: GOPS.271.1.2018

Miejsce publikacji ogłoszenia:

1) Strona internetowa Zamawiającego – www.raciaz.iap.pl

2)  Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Niniejsze ogłoszenie wraz z załącznikami dostępne jest nieodpłatnie, na pisemny wniosek Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu, ul. 11 Listopada 201, 09-140 Raciąż  (pokój nr 7), oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.raciaz.iap.pl (BIP).

 

ROZDZIAŁ II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKI JEGO WYKONANIA

 1. Przedmiotem postępowania jest :

PRZYGOTOWANIE I DOSTAWA GORĄCYCH POSIŁKÓW

DLA DZIECI ZE SZKÓŁ NA TERENIE GMINY RACIĄŻ

W 2019 r.

 1. Miejsce realizacji dostawy posiłków - Gmina Raciąż:

1. Szkoła Podstawowa w Gralewie (przybliżona liczba posiłków – 32),

2. Szkoła Podstawowa w Koziebrodach, (przybliżona liczba posiłków – 65),

3. Szkoła Podstawowa w Krajkowie, (przybliżona liczba posiłków – 35),

4. Szkoła Podstawowa w Uniecku, (przybliżona liczba posiłków – 45),

5. Oddział Przedszkolny w Raciążu, ul. 11 Listopada 20. (przybliżona liczba posiłków – 12),

 1. Jest to usługa polegająca na przygotowaniu oraz dostawie w roku budżetowym 2019 r. styczeń – grudzień 2019 r. (w dni nauki szkolnej) gorących posiłków w formie obiadów jednodaniowych dostarczanych w termosach wraz z naczyniami i sztućcami jednorazowego użytku dla około 200 dzieci  (dziennie) w wieku od 6 lat do 16 lat.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki jego wykonania zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do umowy z  przyszłym Wykonawcą).
 3. KODY CPV

55524000-9 usługi dostarczania posiłków do szkół

55523100-3 usługi w zakresie posiłków szkolnych

55521200-0 usługi dowożenia posiłków

55520000-1 usługi dostarczania posiłków

ROZDZIAŁ III.   

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:

 1. posiadają doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usług w zakresie żywienia zbiorowego np. dożywiania w szkołach, prowadzenia stołówki lub lokalu gastronomicznego, obsługi gastronomicznej  imprezy  - dla grupy co najmniej 100 osób. (Zamawiający rozumie przez jedną usługę - jednorazową realizację zamówienia o wskazanej wielkości, tj. dla grupy co najmniej 100 osób. Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku zamówień sumujących się do wskazanej wartości).
 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy do oferty winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:
 1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

ROZDZIAŁ IV.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I OBLICZENIA CENY

 1. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć jednostkową cenę oferty i podać ją w formularzu oferty (stanowiącym Załącznik 2 do niniejszego ogłoszenia). Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Cena obejmować będzie wyrażoną w jednostkach pieniężnych i podlegającą zapłacie przez zamawiającego wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z wykonaniem zamówienia oraz podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie realizacji zamówienia.
 3. Cena podana w ofercie jest ceną stałą w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia i nie może podlegać jakimkolwiek zmianom z jakiegokolwiek powodu.
 4. Wykonawca składa ofertę na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zamówienia.
 5. Kompletna oferta powinna zawierać:
 • prawidłowo wypełniony formularz oferty (załącznik nr 2 do Ogłoszenia),
 • pełnomocnictwo (o ile zostało udzielone),
 • oświadczenie Wykonawcy oraz dokumenty poświadczające spełnianie warunków udziału postępowaniu – wg zał. nr 3 i 4 oraz dokumentację poświadczającą należyte wykonanie dotychczasowych zamówień.
  1. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do Ogłoszenia i Istotnych Postanowień Umowy, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do ich treści.
  2. Oferta winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej czytelność jej treści.
  3. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być zaparafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być zaparafowane przez Wykonawcę – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
  4. Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o łącznej liczbie stron oferty wraz z liczbą i wykazem załączników do oferty.
  5. Ofertę należy złożyć w formie oryginału. Pozostałe dokumenty z wyłączeniem pełnomocnictwa do złożenia oferty (wyłącznie w oryginale lub kopii podpisanej notarialnie) należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

ROZDZIAŁ V

KRYTERIUM OCENY OFERT

1. Kryteria i ich znaczenie wraz ze szczegółowym opisem:

Lp.

Nazwa kryterium

Punkty

Waga

1.

Cena brutto jednego gorącego posiłku – (obiad jednodaniowy w postaci drugiego dania – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zał. nr 1 do ogłoszenia)

max. 70

70%

2.

Doświadczenie Wykonawcy

max. 30

30 %

 

2. Określenie skali ocen poszczególnych kryteriów:

 • Cena brutto jednego posiłku (C) - 70 % max 70 pkt.

Oferta z najniższą wartością brutto uzyska maksymalną liczbę punktów w tym kryterium, tj. 70 pkt., pozostałe oferty zostaną ocenione wg wzoru:

Ilość punktów w kryterium cena = (najniższa oferta cenowa /cena oferty badanej) x 100 x 70%

 • Doświadczenie Wykonawcy (D) – 30 % max 30 pkt.

Podczas oceny ofert ww. kryterium oceniane będą usługi spełniające wymogi opisane w rozdz. III  niniejszego Ogłoszenia,

Podczas oceny ofert ww. kryterium oceny stosowany będzie następujący sposób obliczenia: oferta z najwyższą liczbą zrealizowanych usług spełniających wymogi, o których mowa w rozdz. III niniejszego Ogłoszenia uzyska maksymalną liczbę punktów, tj. 30.

Punkty pozostałych ofert zostaną przeliczone zgodnie z następującym wzorem:

(Db : Dmax) × 100 x 30 %., gdzie: Dmax – oferta o najwyższej liczbie zrealizowanych usług, Db - liczba zrealizowanych usług oferty badanej.

 1. Ostateczna ocena (O) stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w obu w.w. kryteriach, tj. O = C + D.

ROZDZIAŁ VI

TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w  terminie:  do dnia 17 grudnia 2018 r. do godziny 12:00 w zamkniętej kopercie zaadresowanej następująco:

z oznaczeniem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu

ul. 11 Listopada 20, 09-140 Raciąż

Oferta na PRZYGOTOWANIE I DOSTAWE GORĄCYCH POSIŁKÓW

DLA DZIECI ZE SZKÓŁ NA TERENIE GMINY RACIĄŻ W 2019 r.

Nie otwierać przed 17 grudnia 2018 r. godz. 12:30”

Otwarcie ofert:  w dniu 17 grudnia 2018 r. o godzinie 12:30.

ROZDZIAŁ VII

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

 1. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
 2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia na usługi społeczne w terminie uzgodnionym z Wykonawcą.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia na usługi społeczne, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
 4. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieszcza na stronie Biuletynu Informacji Publicznej informację o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne, podając przedmiot umowy oraz nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę.
 5. W razie nieudzielenia zamówienia Zamawiający niezwłocznie zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informację o nieudzieleniu zamówienia

ROZDZIAŁ VIII

WZÓR UMOWY

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do podpisania umowy stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego Ogłoszenia

ROZDZIAŁ IX.

TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ X

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

 

 1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą e-maila na adres zamawiającego: gops_raciaz@op.pl
 2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów e-mailem dowód transmisji danych oznacza, że wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń wykonawcy.
 3. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest: kierownik GOPS – Anna Walczewska gops_raciaz@op.pl.

Uwaga: Przy przekazywaniu korespondencji w formie e-mail należy przygotowany i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy dokument zeskanować i przesłać.

ROZDZIAŁ XI

KLAUZULE INFORMACYJNE (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

a)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Raciąż i Gminny   Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na:                   ”PRZYGOTOWANIE I DOSTAWA GORĄCYCH POSIŁKÓW DLA DZIECI ZE SZKÓŁ NA TERENIE GMINY RACIĄŻ  w 2019 r.

nr postępowania: GOPS.ZP.2253.2.2018”  prowadzonym w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych.

b) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp,

c)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

d)  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,

e)    w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,

f)  posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

g) nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załącznik nr 2 do SWIZ

...............................................

( pieczęć wykonawcy)

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ....................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

....................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

....................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

REGON............................................................................NIP  .................................................

Nr konta bankowego: ...............................................................................................................

Nr telefonu ........................................................................ nr faxu ..........................................

e-mail  .............................................................................................

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

PRZYGOTOWANIE I DOSTAWA GORĄCYCH POSIŁKÓW

DLA DZIECI ZE SZKÓŁ NA TERENIE GMINY RACIĄŻ

W 2019 r.

składam(y) niniejszą ofertę:

Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach

płatności określonych w ogłoszeniu:

ZA CENĘ - cena za przygotowanie 1 gorącego posiłku w postaci drugiego dania:

 

netto:.................................zł (słownie : ...................................................)

VAT ........ % - .................................... zł

brutto:...............................zł (słownie : ...................................................)

 

1. Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym w ogłoszeniu.

2. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

3. Oświadczam, że wytwarzam/przygotowuję posiłki w miejscowości ….................................................................. przy ul..................................................................

gmina …………………………….województwo..........................................................................

4. Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do ogłoszenia oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.

5. Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia: ........................................................................................................................... (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców).

6. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

................................................................................................................................

Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:

………………………………………………………………………………………………

Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnice przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane za jawne.

7. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować po stronie Wykonawcy do:

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………

Adres:……………………………………………………………………….……….………

Telefon………………………………..…………….. e-mail…………………………..…

Informacje dotyczące sposobu zwrotu wadium wniesionego do przedmiotowego postępowania (jeśli dotyczy)

a) Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu, prosimy dokonać na rachunek:

………………………………………………………………………………………………

(nr rachunku bankowego)

b) oryginał gwarancji wadialnej/poręczenia wadialnego prosimy odesłać pocztą

za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres:

……………………………………………………………………………………………

8. Oświadczam, że jesteśmy:

 • * bądź
 • * lub
 • średnim przedsiębiorstwem*

w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646, ze zm.), w brzmieniu jak niżej:

 

„1.  Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) mikroprzedsiębiorca - przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

2) mały przedsiębiorca - przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro

- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;

3) średni przedsiębiorca - przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro

- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą;

 

* niepotrzebne skreślić

9.  Oświadczam(y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14  RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.

 

Na ofertę składają się :

 1. Wykaz usług z poświadczeniem ich wykonania - wg zał. nr 4.

Liczba usług wykonanych przez Wykonawcę – spełniających warunki udziału w postepowaniu wg rozdz. III Ogłoszenia - …. szt. (na potwierdzenie doświadczenia Wykonawcy – doświadczenie – kryterium oceny ofert)

 1.  
 2.  

 

 

..............................., dn. ...............................                       

                                                                       . ....................................................................

                                                                                              podpis osoby upoważnionej

 

 

Załącznik nr 3 do ogłoszenia

 

 

Oświadczenie wykonawcy

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

PRZYGOTOWANIE I DOSTAWA GORĄCYCH POSIŁKÓW

DLA DZIECI ZE SZKÓŁ NA TERENIE GMINY RACIĄŻ

W 2019 r.

 

prowadzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu,  oświadczam, co następuje:

 

 1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz
 2. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy ich przedstawianiu.

 

 

 

…………………..…. (miejscowość), dnia ……………..……. r

 

 

                                                                                                                      ………..………….

podpis

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do ogłoszenia

 

WYKAZ USŁUG*

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu pn.:

PRZYGOTOWANIE I DOSTAWA GORĄCYCH POSIŁKÓW

DLA DZIECI ZE SZKÓŁ NA TERENIE GMINY RACIĄŻ W 2019 r.

 

przedkładam wykaz usług:

 

l.p.

Przedmiot zamówienia

Data i miejsce wykonywania usługi

Odbiorca

usługi

Wartość w zł

Nr dowodu należytego wykonania usługi – wg załączonych dokumentów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do Wykazu Usług należy załączyć dowody ich należytego wykonania, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenia Wykonawcy.

Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów należytego wykonania usług realizowanych na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu.

Liczba załączonych dowodów potwierdzających powyższe oświadczenie Wykonawcy: ……… szt.

 

…………………..…. (miejscowość), dnia ……………..……. r

 

* Wykaz usług z dowodami ich wykonania stanowi jedno z kryterium oceny ofert.

 

                                                                                                                                                                                                                                         ……………..………..………….

Podpis Wykonawcy

 

Załącznik nr 5 do ogłoszenia

U M O W A  NR GOPS.ZP.1.2018

(projekt umowy)

Zawarta w dniu  ……………….. 2018 r. w Raciążu pomiędzy:

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Raciążu z siedzibą przy ul. 11 listopada 20,                09- 140 Raciąż reprezentowanym przez:

 

Anna Walczewska                      – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

przy kontrasygnacie

Barbara Rumianowska      - Skarbnik Gminy Raciąż

zwanym w treści umowy Z A M A W I A J Ą C Y M

a:

……………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

 1. …………………………

zwanym  w dalszej części  „W Y K O N A W C Ą

 

na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

 1. zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie  usługi pn. „Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla dzieci ze szkół na terenie gminy Raciąż w 2019 r.” obejmującą  dożywianie dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Raciąż, tj.:
 1. Szkoła Podstawowa w Gralewie,
 2. Szkoła Podstawowa w Koziebrodach,
 3. Szkoła Podstawowa w Krajkowie,
 4. Szkoła Podstawowa w Uniecku,
 5. Oddział Przedszkolny w Raciążu, ul. 11 Listopada 20.

w okresie  - w 2019 r. (w dni nauki szkolnej).

 1. Umowa wykonywana jest w ramach prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej.
 2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy i warunki jego wykonania określa załącznik nr 1 do umowy, stanowiący jej integralną część. Ilości podane w tym dokumencie – zał. nr 1 mają charakter szacunkowy i nie muszą zostać zamówione. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności prawnej ani finansowej za nie zrealizowanie i nie zamówienie całości zamówienia.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia posiłków do kwoty nie większej niż ta, która zostaje przeznaczonana ten cel w roku budżetowym 2019.

 

§ 2.

 1. Posiłki Wykonawca dostarczać będzie na własny koszt (wraz z załadunkiem i rozładunkiem) samochodem służącym do przewozu gotowych posiłków, spełniającym warunki sanitarne do transportu, we własnych, specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw.
 2. nie dopuszcza powtarzalności rodzajowo tych samych posiłków  w ciągu dwóch tygodni.
 3.  
 4. Wykonawca przechowuje próbki posiłków w swojej firmie przez 72 godz.
 5. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania w należytej czystości termosy, w których przewozi gorące posiłki (puste termosy Wykonawca odbiera ze szkół i myje u siebie w firmie).

§ 3.

 1. Za wykonanie usługi Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w  wysokości ……………..zł brutto (słownie brutto:  …………………………….), w tym wynagrodzenie  netto  wynosi ……………………… zł , a podatek VAT  ……….zł -  za jeden dostarczony posiłek.
 2. Rozliczenia za dostarczone posiłki będą realizowane jeden raz na miesiąc na podstawie zestawienia faktycznej liczby dostarczonych posiłków i dni żywieniowych oraz oferowanej ceny brutto za jeden dostarczony posiłek.
 3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, zgodnie ze złożoną ofertą.

§ 4.

 1. Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy
 2. Zapłata za przygotowane i dostarczone posiłki nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury dostarczonej Zamawiającemu po zakończeniu każdego miesiąca, a w miesiącu grudniu 2019 r. po zakończeniu realizacji usługi, tj. po 21.12.2019 r.
 3. Do faktury Wykonawca dołączy zestawienie faktycznie dostarczonych do szkół posiłków z potwierdzeniem przez Dyrektorów Szkółwykonania usług w przyjętym okresie rozliczeniowym.
 4. Płatność przelewem na rachunek…………………………………. wskazany w fakturze, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.
 5. Wynagrodzenie wskazane w pkt 1 obowiązuje przez cały okres trwania umowy i nie podlega jakimkolwiek zmianom czy waloryzacji. W szczególności wynagrodzenie to zawiera w sobie wszelkie wydatki, jakie poniesie Wykonawca w celu należytego wykonania usługi.

§ 5.

 1. zostaje zawarta na czas od 2 stycznia 2019 r. do 21 grudnia 2019 r.
 2. Umowa dotyczy dni, w których odbywają się zajęcia szkolne określone przepisami o systemie oświaty oraz zarządzeniami/decyzjami dyrektorów placówek.

 

§ 6.

Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

  § 7.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

a)  na podstawie art. 145 ust. 1 Prawa zamówien publicznych w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W tym przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

b)  jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy bądź sprzeczny             z umową oraz nie reaguje na wezwania Zamawiającego dotyczące zmiany sposobu wykonywania usługi w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – w trybie natychmiastowym.

                                                                    § 8.

 1.   ustalają,  że  obowiązującą  formą  odszkodowania  stanowić  będą  kary  umowne.
 2.   zapłaci  Zamawiającemu  kary  umowne  z  następujących  tytułów:
 1.   odstąpienie  od  umowy  przez  Zamawiającego  z  powodu  przyczyn,  za  które  ponosi  odpowiedzialność  Wykonawca -  w  wysokości  5%  wynagrodzenia całkowitego brutto (obliczonego jako wartość niezrealizowanej części umowy - stanowiącego iloczyn dziennej ilości posiłków, przewidywanych dni nauki szkolnej  i oferowanej ceny jednostkowej posiłku).
 1.   mogą  dochodzić  odszkodowania  uzupełniającego  na  zasadach  ogólnych z Kodeksu Cywilnego.
 2. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionych szkód, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do wysokości rzeczywistych poniesionych szkód, na zasadach ogólnych.

 

                                                                 § 9.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w czasie wykonywania usługi.

§ 10

 1. Zamawiający powierza przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy, na potrzeby realizowanego zamówienia określonego w Umowie.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

§ 11.

1.  Załączniki do umowy, stanowiące jej integralne części:

1) Opis Przedmiotu Zamówienia i jego wykonania.F

§ 12.

Zmiany   umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.       

  § 13.

 1.   sprawach  nie  uregulowanych  w  umowie,  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  Cywilnego i ustawy Prawo zamówień  publicznych.
 2.   spory  mogące  wyniknąć  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy,  strony  poddają  rozstrzygnięciu  sądowi  właściwemu  ze  względu  na  siedzibę  Zamawiającego.

§ 14.

Niniejsza umowa  została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.

 

 

 

 

WYKONAWCA:                                                                      ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

Załączniki

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę