A A A

ZAWIADOMIENIE - II Sesja Zwyczajna Rady Gminy Raciąż - 29 listopada 2018r. godz. 10:00

ZAWIADOMIENIE

 

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.), zwołuję II sesję zwyczajną Rady Gminy Raciąż w dniu 29 listopada 2018r. o godz. 10:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raciąż, ul. Kilińskiego 2.

 

Proponowany porządek obrad II sesji:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku dziennego obrad.

3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy.

4. Wystąpienia zaproszonych gości.                                                                                                                                                                                                                                                                                       5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

    1) w spawie ustalenia składu liczbowego i powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy;

 

    2) w sprawie powołania stałej komisji skarg, wniosków i petycji,

 

    3) w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

    4) w sprawie obniżenia ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego;

        

    5) w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości;

 

    6) w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych;

 

    7) w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Raciąż;

 

    8) w sprawie zasad określenia wysokości diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

        dla Przewodniczącego Rady Gminy;

 

     9) w sprawie ustalenia diety zryczałtowanej oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych;

 

     10) w sprawie wysokości i zasad otrzymywania diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych dla

         sołtysów.

 

6. Wolne wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie obrad II sesji Rady Gminy.

                                                                                                                          Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                                Teresa Muchyńska                               

     

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę